Προμήθειες

Ανακοίνωση Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Αρ.Διακ 1/2015)

 για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο, του καθαρισμού διαφόρων χώρων του Εθνικού Τυπογραφείου για το διάστημα από 1-3-2015 έως και 31-12-2015.

Προϋπολογισμός του έργου : 22.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. Η συνολική δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0875 του προϋπολογισμού του Εθνικού Τυπογραφείου για το οικονομικό έτος 2015.

Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την Τρίτη 24-2-2015 ημερομηνία διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και ώρα 11.00 π.μ., στο τμήμα Ε1 Προμηθειών Προϋπολογισμού, της Δ/νσης Διαχείρισης.
Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή.

 Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο