Προμήθειες

Ανακοίνωση Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Αρ.Διακ 3/2015)

 για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη έξι εκτυπωτικών και βιβλιοδετικών μονάδων τού Εθνικού Τυπογραφείου.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0869 Φορέα 05/170 και προϋπολογίζεται για δέκα μήνες στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ (29.170,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης θα είναι διάρκειας δέκα (10) μηνών με δυνατότητα παράτασης δυο (2) μηνών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6-03-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στο Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34 στο 2ο όροφο στην αίθουσα Γουτεμβέργιος από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται αποδεκτές.
Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή.

 Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο