Προμήθειες

Ανακοίνωση Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Αρ.Διακ 5/2015)

για την προμήθεια 18.886 κιλών (360.000 φύλλων) χάρτου Λευκού Α΄ 61Χ86 και βάρους 100γρ. και 3.410 κιλών (26.000 φύλλων) χάρτου Velvet 61X86 και βάρους 250γρ. το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες εκτύπωσης εργασιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 5/2015 διακήρυξης που αναφέρεται ως παράρτημα Α΄ στην παρούσα απόφαση

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 1111 Φορέα 05/170 και θα ανέλθει περίπου στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01-07-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στο Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34 στο 2ο όροφο στην αίθουσα Γουτεμβέργιος από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθ. Γ58897/23-6-2015 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα {ΑΔΑ: ΩΚΟ4465ΦΘΕ-ΣΦΥ}.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται αποδεκτές.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα διατίθεται από το Τμήμα Ε1 Προμηθειών -Προϋπολογισμού του Εθνικού Τυπογραφείου. Επίσης θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http// www.et.gr

 Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο