Προμήθειες

Ανακοίνωση Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Αρ.Διακ 6/2015)

για την προμήθεια διαφόρων ειδών χάρτου.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 1111 Φορέα 05/170 και θα ανέλθει περίπου στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-09-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στο Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34 στο 2ο όροφο στην αίθουσα Γουτεμβέργιος από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθ. Γ81514/9-9-2015 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα {ΑΔΑ: ΩΘΩΙ465ΦΘΕ-70Θ }. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται αποδεκτές.

 Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο