Προμήθειες

Ανακοίνωση Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Αρ.Διακ 2/2016)

 για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη έξι εκτυπωτικών και βιβλιοδετικών μονάδων του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (28.157,20 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0869 του Φορέα 07/520 και θα προϋπολογίζεται ετησίως.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23-02-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στο Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34, στο 2ο όροφο στην αίθουσα Γουτεμβέργιος από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται αποδεκτές.
Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή.

 Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο