Προμήθειες

Ανακοίνωση Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Αρ.Διακ 1/2016)

  για τον καθαρισμό των χώρων του Εθνικού Τυπογραφείου για το διάστημα από 1-3-2016 έως και 31-12-2016.

Προϋπολογισμός του έργου: 25.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. Η συνολική δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0875 του προϋπολογισμού του Εθνικού Τυπογραφείου για το οικονομικό έτος 2016.

Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την Τρίτη 23-2-2016 ημερομηνία διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και ώρα 11.00 π.μ., στο Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34, στο τμήμα Ε1 Προμηθειών Προϋπολογισμού, της Δ/νσης Διαχείρισης.
Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή.

 Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο