Προμήθειες

Ανακοίνωση Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Μιας Μηχανής Θερμής Πλαστικοποίησης

Διακηρύσσουμε:

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό  για την προμήθεια μιας (1) μηχανής θερμικής πλαστικοποίησης, η οποία προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκτυπώσεων-Βιβλιοδεσίας του Εθνικού Τυπογραφείου και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης όπως περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02-09-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στο Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34, στον 2ο όροφο στην Διεύθυνση Διαχείρισης .     

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας μας, φορέα 07/520 οικ. έτους 2016  και προϋπολογίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 24%.

 Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο