Ανακοίνωση διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού (Αρ.Διακ 5/2016)

 για την προμήθεια διαφόρων ειδών χάρτου για την εκτύπωση εγγράφων του Υπουργείου Υγείας από το Εθνικό Τυπογραφείο

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 1111 Φορέα 07/520 και θα ανέλθει περίπου στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (34.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στο Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34, στο 2ο όροφο στην αίθουσα Γουτεμβέργιος από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται αποδεκτές.
Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή.

 Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο