Ανακοίνωση Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Μηχανημάτων)

για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη έξι εκτυπωτικών και βιβλιοδετικών μονάδων τού Εθνικού Τυπογραφείου

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0869 Φορέα 05/170 και προϋπολογίζεται για δέκα μήνες στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (27.484,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28-02-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στο Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34 στο 2ο όροφο στην αίθουσα Γουτεμβέργιος από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθ. Γ 10312/9-2-2017 (ΑΔΑ: Ψ9Γ0465ΧΘΨ-ΛΨ8) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται αποδεκτές.
Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή.

 Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο