Προμήθειες

Προμήθειες

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι αποφάσεις από την Διεύθυνση Ε' Διαχείρισης, Τμήμα Ε1 Προμηθειών-Προϋπολογισμού του Εθνικού Τυπογραφείου που αφορούν διακηρύξεις διαγωνισμών και οι οποίες αναρτώνται στο Διαύγεια.