Διαγωνισμός για την Αναμόρφωση του τυπογραφικού σχεδιασμού της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

To Εθνικό Τυπογραφείο  με  αφορμή τη συμπλήρωση εκατόν ενενήντα χρόνων από την οργάνωση και λειτουργία στο Ναύπλιο, το 1825, της πρώτης κρατικής τυπογραφικής μονάδας και την ίδρυση «Εφημερίδας της Διοικήσεως» για τη δημοσίευση των πολιτειακών πράξεων που ονομάστηκε «Τυπογραφία της Διοικήσεως», προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την αναμόρφωση του τυπογραφικού σχεδιασμού του φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). 

Από την ίδρυση του πρώτου Τυπογραφείου και της πρώτης εφημερίδας της Διοίκησης, έως σήμερα, η μορφή του ΦΕΚ έχει αλλάξει πολλές φορές, αντανακλώντας τις πολιτειακές αλλαγές, τις τεχνολογικές εξελίξεις στα εκτυπωτικά μηχανήματα και στις γραφικές τέχνες, τον διαθέσιμο εξοπλισμό, τις λειτουργικές ανάγκες αλλά και την αισθητική της κάθε εποχής. 

Δεδομένου των θεαματικών αλλαγών στην τυπογραφία και στις γραφικές τέχνες που οφείλονται στην εμφάνιση της Πληροφορικής, θεωρήσαμε σκόπιμο να προκηρύξουμε διαγωνισμό με στόχο την αναζήτηση πρωτότυπων προτάσεων για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ΦΕΚ, στην έντυπη και την ηλεκτρονική μορφή του.  


Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού
Προκήρυξη Διαγωνισμού

Παραρτήματα

Αίτηση Συμμετοχής
Υπόδειγμα ΦΕΚ Α
Υπόδειγμα ΦΕΚ Β
Υπόδειγμα ΦΕΚ Γ
Ανακοίνωση Παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού