Νόμος 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016)

N.4389/2016:Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Για την διευκόλυνση της ανάγνωσης του παρόντος ΦΕΚ (94/Α/27-5-2016), λόγω του μεγάλου όγκου του σε σελίδες (3768 με αρίθμηση 2657-6424) αλλά και του μεγέθους του ηλεκτρονικού αρχείου, σας ενημερώνουμε ότι εναλλακτικά, μπορείτε να ανατρέξετε στους συνδέσμους που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, όπου έχει γίνει τμηματοποίηση σε μικρότερα ηλεκτρονικά αρχεία ψηφιακά υπογεγγραμμένα.

 

Περιγραφή Σελίδες ΦΕΚ και Ηλεκτρονικό Αρχείο
Κείμενο Νόμου 4389/2016  2657-2798 (142 σελ)
Παράρτημα Α: 
Σύμβαση Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
 2799-3093 (295 σελ)
 3094-3795 (702 σελ)
 3796-4031 (236 σελ)
 4032-4631 (600 σελ)
Παράρτημα Β: 
Σύμβαση Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
 4632-4922 (291 σελ)
 4923-5592 (670 σελ)
 5593-5826 (234 σελ)
 5827-6417 (591 σελ)
Παραρτήματα Γ και Δ  6418-6424 (7 σελ)