Κείμενα Νόμων σε επεξεργάσιμη μορφή

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 

Επιδίωξη του Εθνικού Τυπογραφείου (Ε.Τ.) είναι όλα τα κείμενα των νόμων, των κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης και των άλλων κειμένων που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ να είναι σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή.

 Όταν όμως για τεχνικούς λόγους αυτό δεν είναι εφικτό (με αποτέλεσμα να δημοσιεύονται με τη μορφή μη επεξεργάσιμου αρχείου PDF,) το Ε.Τ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των υπηρεσιών, αναρτά σε μεταγενέστερο χρόνο τα κείμενα των ήδη δημοσιευμένων  νόμων/ κανονιστικών πράξεων για τους/τις  οποίους /ες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον,  σε ηλεκτρονική  επεξεργάσιμη μορφή PDF. Τα κείμενα αυτά των νόμων /κανονιστικών πράξεων και των άλλων δημοσιευμάτων δεν περιλαμβάνουν τυχόν μεταγενέστερες της δημοσίευσής τους στο ΦΕΚ τροποποιήσεις. 

Προσοχή : Το επίσημο κείμενο του νόμου είναι αυτό που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ 


  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147 /08.08.2016 ) - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.4413/2016 (ΦΕΚ Α 148 /08.08.2016 ) - Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.