Ανακοίνωση Επανάληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Καθαριότητας)

για τον καθαρισμό χώρων του Εθνικού Τυπογραφείου και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης όπως περιγράφονται αναλυτικά στα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας μας, φορέα 1005-202-0000000 οικ. έτους 2019 και 2020 και προϋπολογίζεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, βαρύνοντας τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2420204001 –Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15-4-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στο Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34, στον 3ο όροφο στην αίθουσα Γουτεμβέργιος .
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται .
Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή.

Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο