Ανακοίνωση Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (εξοπλισμού-λογισμικού ΟΠΣ)

 για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Τυπογραφείου και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης όπως περιγράφονται αναλυτικά στα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας μας, φορέα 05/170 οικ. έτους 2018 και προϋπολογίζεται έως στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31-7-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στο Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34, στον 2ο όροφο στην αίθουσα Γουτεμβέργιος από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού . 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται αποδεκτές.
Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή.

 Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο