Ανακοίνωση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (Μηχανημάτων)

για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη έξι μηχανών τυπογραφίας (ένα πιεστήριο, δύο συνθετικές, μια βιβλιοδετική, μια καρφιτσωτική και μια συσκευαστική ) του Εθνικού Τυπογραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η προκαλούμενη δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (ήτοι καθαρό ποσό € 12.096,77 πλέον Φ.Π.Α. € 2.903.23) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0869 Φορέα 05/170 οικ. έτους 2018.

Και ορίζουμε ως νέα ημερομηνία υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού την Τρίτη, 24-04-2018 και ώρα 11 π.μ. στο Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34 στο 2ο όροφο στην αίθουσα Γουτεμβέργιος από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθ. Γ19702/2-4-2018 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται με την Γ2044/04-04-2018 απόφαση διεξαγωγής διαγωνισμού (ΑΔΑ 7Ν9Ψ465ΧΘΨ-2ΙΓ).

 Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο