Ανακοίνωση Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Καθαριότητας)

 για τον καθαρισμό χώρων του Εθνικού Τυπογραφείου και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης όπως περιγράφονται αναλυτικά στα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας μας, φορέα 05/170 οικ. έτους 2018 και προϋπολογίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (18.500,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23-4-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στο Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34, στον 2ο όροφο στην Διεύθυνση Διαχείρισης . 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται αποδεκτές.
Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή.

 Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο