Ανακοίνωση Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Μηχανημάτων)

για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη έξι μηχανών τυπογραφίας (ένα πιεστήριο, δύο συνθετικές, μια βιβλιοδετική, μια καρφιτσωτική και μια συσκευαστική ) του Εθνικού Τυπογραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η προκαλούμενη δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (ήτοι καθαρό ποσό € 12.096,77 πλέον Φ.Π.Α. € 2.903.23) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0869 Φορέα 05/170 οικ. έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-04-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στο Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34 στο 2ο όροφο στην αίθουσα Γουτεμβέργιος από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθ. Γ19703/2-04-2018 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα. 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται αποδεκτές.

 Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο