Ανακοίνωση για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (συνοπτικός) προμήθειας χάρτου

 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια χάρτου για τις εκτυπωτικές εργασίες του Εθνικού Τυπογραφείου

Η προκαλούμενη δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (ήτοι καθαρό ποσό € 48.387,10 πλέον Φ.Π.Α. € 11.612,90) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 1111 Φορέα 05/170 οικ. έτους 2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-11-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στο Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34 στο 2ο όροφο στην αίθουσα Γουτεμβέργιος από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθ. Γ77018/9-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΞΑ1465ΧΘΨ-0ΘΒ) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα. 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται αποδεκτές.

 Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο