Πρακτική άσκηση στο Εθνικό Τυπογραφείο

Το Εθνικό Τυπογραφείο και φέτος σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, παρέχει τη δυνατότητα σε σπουδαστές και σπουδάστριες δημόσιου ΙΕΚ, ΑΕΙ και ΤΕΙ γραφικών τεχνών, διοικητικών, οικονομικών επιστημών και πληροφορικής να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στις υπηρεσιακές του μονάδες.

Για το 2017 έχει τη δυνατότητα να δεχτεί για πρακτική άσκηση πέντε (5) σπουδαστές ΤΕΙ που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Όσον αφορά στους σπουδαστές ΙΕΚ και ΑΕΙ το Ε.Τ. θα ικανοποιεί αιτήματα με βάση τις κάθε φορά δυνατότητές του και τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τμήμα Προσωπικού του Εθν.Τυπογραφείου στα τηλ.2105279161-3.