ΑΙΘΟΥΣΑ Δ : Στην υπηρεσία του κράτους και του πολίτη

Εκτός από το κύριο έργο του που είναι η έκδοση των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, το Εθνικό Τυπογραφείο αναλαμβάνει εκτυπωτικές - εκδοτικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εκπαιδευτικά συγγράμματα, μελέτες, εκθέσεις, βιβλιάρια και γενικά εκδόσεις που αφορούν στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση, φυλλάδια και αφίσες δημόσιων φορέων αποτελούν ενδεικτικές κατηγορίες εκδόσεων που αναλαμβάνει. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει επίσης μελέτες και εγχειρίδια με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό τυπώνει και βιβλία για τους εκπαιδευόμενους στη Σχολή Τυπογραφίας. Με τις λοιπές πέραν του ΦΕΚ εκδόσεις, το Εθνικό Τυπογραφείο συμβάλλει καθοριστικά στη διευκόλυνση του κρατικού έργου, την καλύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών και την ελάφρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Ήδη από το 1910 προβλέπεται, με ειδική απόφαση, η συγκρότηση βιβλιοθήκης στο Εθνικό Τυπογραφείο για τη φύλαξη όλων των εργασιών που τυπώνονται από αυτό. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί τον όγκο και την ετερογένεια της εκτυπωτικής δραστηριότητας του Εθνικού Τυπογραφείου, η οποία ποικίλλει από το Κρατικό Λαχείο, μέχρι σχολικά εγχειρίδια και ψηφοδέλτια για τις εκλογές ή τα δημοψηφίσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονης εκδοτικής δραστηριότητας του Εθνικού Τυπογραφείου αποτελεί η έκδοση, το 2014, του «Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας» της Ακαδημίας Αθηνών, του λευκώματος για τα 100 χρόνια λειτουργίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, υλικού για τα μουσεία της χώρας, κ.λπ.

Πρόσφατα η βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου εμπλουτίσθηκε, τα βιβλία, τα φυλλάδια, οι αφίσες κ.λπ. καταγράφηκαν, συντηρήθηκαν και ταξινομήθηκαν. Το υλικό αυτό αποτελεί, όπως και το ΦΕΚ, σημαντική πηγή ιστορικών στοιχείων.

 

1.Νίκος Λιακέας «Η έκδοσις και εκτύπωσις της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και το Εθνικόν Τυπογραφείον (scripta manent)», 1969, 167 σ., 24 x 17 εκ.  [Βιβλίο]

1. Νίκος Λιακέας «Η έκδοσις και εκτύπωσις της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και το Εθνικόν Τυπογραφείον (scripta manent)»,
1969, 167 σ., 24 x 17 εκ. [Βιβλίο]

2. Σμπαρούνης Αθανάσιος Ι. «Σκέψεις τινές δια μεταπολεμικήν βιώσιμον  Ελλάδα», 1945, 191 σ., 17 x 24 εκ.  [Βιβλίο]

2. Σμπαρούνης Αθανάσιος Ι. «Σκέψεις τινές δια μεταπολεμικήν βιώσιμον Ελλάδα»,
1945, 191 σ., 17 x 24 εκ. [Βιβλίο].

3. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη «Η διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών», 1987, 176 σ., 24,5 x 17 εκ. [Βιβλίο]

3. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη «Η διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών»,
1987, 176 σ., 24,5 x 17 εκ. [Βιβλίο]

4. Βουλή των Ελλήνων «Σύνταγμα της Ελλάδος», 1976, 115 σ. , 14 x 22 εκ. [Βιβλίο]

4. Βουλή των Ελλήνων «Σύνταγμα της Ελλάδος»,
1976, 115 σ. , 14 x 22 εκ. [Βιβλίο]