Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου

Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου

Κατάλογος Μουσείου

ΑΙΘΟΥΣΑ Β : Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

ΦΥΛΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι το επίσημο όργανο του ελληνικού κράτους, από τη σύστασή του μέχρι σήμερα. Θεσπίστηκε από την τριμελή Αντιβασιλεία του Όθωνα, την 1/13 Φεβρουαρίου του 1833, ως το μοναδικό κρατικό έντυπο μέσω του οποίου γνωστοποιούνται όλες οι πράξεις των Αρχών του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Για τον σκοπό αυτό, το 1821, είχε χρησιμοποιηθεί η «Γενική Εφημερίδα». Κατά την περίοδο της Αντιβασιλείας (1833-1835), η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται δίγλωσση, στην ελληνική και γερμανική γλώσσα, στο Ναύπλιο. Από το 1834, με την αλλαγή της πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους και τη μεταφορά του Εθνικού Τυπογραφείου, η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τυπώνεται στην Αθήνα.

Με διάταγμα του 1882, το οποίο με ορισμένες τροποποιήσεις ισχύει έως σήμερα, καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση, τη μορφή, τις διαστάσεις, την ύλη, την κυκλοφορία, την αρίθμηση των αντιτύπων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ορίζεται ρητά η κυκλοφορία της σε φύλλα, τα επονομαζόμενα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Με το ίδιο διάταγμα, ορίζεται εντός του Εθνικού Τυπογραφείου ένας μηχανισμός που έχει, ως διαρκές και αποκλειστικό έργο του, την επιμέλεια της έκδοσής της. Η οργάνωση, σταδιακά, του κράτους, η διεύρυνση και ο καταμερισμός των κρατικών και διοικητικών αρμοδιοτήτων και η ανάπτυξη της κρατικής μηχανής επέβαλαν τη διαίρεση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Έτσι, το 1884, διαιρείται για πρώτη φορά σε τεύχη ανάλογα με το περιεχόμενο της δημοσιευτέας ύλης. O αριθμός και οι ονομασίες των τευχών θα αλλάξουν, έκτοτε, πολλές φορές.

Το Εθνικό Τυπογραφείο φιλοξενεί σήμερα την πληρέστερη δυνατή σειρά από τόμους της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που χρονολογούνται από το πρώτο φύλλο που εκδόθηκε στις 16/28 Φεβρουαρίου του 1833, έως και το 2010. Η διάδοση της ψηφιοποίησης και η έκδοση των ΦΕΚ σε ψηφιακή μορφή, στη δεκαετία του 2000, είχαν ως αποτέλεσμα την τήρηση ψηφιακού κυρίως αρχείου.

 

 

1. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ιδρύθηκε με το βασιλικό διάταγμα αριθ. 2 στις 13 Φεβρουραρίου του 1833.
Ήταν δίστηλη και δίγλωσση (ελληνικά - γερμανικά)

1. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ιδρύθηκε με το βασιλικό διάταγμα αριθ. 2 στις 13 Φεβρουραρίου του 1833. Ήταν δίστηλη και δίγλωσση (ελληνικά - γερμανικά)

2. Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ. 5 (Αθήνα, 18 Μαρτίου 1844). Δημοσιεύεται το σύνταγμα που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση, που προέκυψε μετά την επανάσταση της Γ΄ Σεπτεμβρίου και με το οποίο καθιερώθηκε η συνταγματική μοναρχία στο ελληνικό κράτος.

2. Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ. 5 (Αθήνα, 18 Μαρτίου 1844).
Δημοσιεύεται το σύνταγμα που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση, που προέκυψε μετά την επανάσταση της Γ΄ Σεπτεμβρίου και με το οποίο καθιερώθηκε η συνταγματική μοναρχία στο ελληνικό κράτος.

3. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 107 (Αθήνα, 3 Ιουνίου 1927). Δημοσιεύεται το σύνταγμα με το οποίο εγκαθιδρύεται
η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

3.Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 107 (Αθήνα, 3 Ιουνίου 1927).
Δημοσιεύεται το σύνταγμα με το οποίο εγκαθιδρύεται η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

4. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, αρ. 111 (Αθήνα, 9 Ιουνίου 1975). Δημοσιεύεται το ψήφισμα της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής με το οποίο εγκαθιδρύεται η Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

4. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, αρ. 111 (Αθήνα, 9 Ιουνίου 1975).
Δημοσιεύεται το ψήφισμα της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής με το οποίο εγκαθιδρύεται η Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.