Διάθεση ΦΕΚ

Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) σε διακριτά μεταξύ τους τεύχη από το περιεχόμενο των θεμάτων της και την διαθέτει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Διαθεσιμότητας Τευχών 
τεύχος έντυπη μορφή                ηλεκτρονική μορφή
Α Από το 1833 Από το 1833
Β Από το 1930   Από το 1930  
Γ Από το 1930 Από το 1984
Δ Από το 1959 Από το 1959
Ν.Π.Δ.Δ. Από το 1938 έως το 2006 Από το 1984 έως το 2006 
Α.Π.Σ. Από το 1981 έως το 2006 Από το 2000 έως το 2006
Παράρτημα Από το 1930 έως το 2006  Από το 2000 έως το 2006
Ε.Β.Ι. Από το 1981 έως το 2012  Από το 2000 έως το 2012 
Α.ΕΙ.Δ. Από το 1978 Από το 2000
Α.Σ.Ε.Π. Από το 1996 Από το 2000
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. (πρώην ΑΕ-ΕΠΕ) Από το 1926 Από το 1987
Δ.Δ.Σ. Από το 1999 Από το 2000
Ο.Π.Κ. Από το 2004 Από το 2004
Υ.Ο.Δ.Δ. Από το 2006 Από το 2006
Α.Α.Π. Από το 2006 Από το 2006
     

 

* Το Εθνικό Τυπογραφείο για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στον δικτυακό του τόπο παρέχει την υπηρεσία "Ηλεκτρονική Αποστολή ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του"  μέσω της οποίας, κατόπιν σχετικής αίτησης, αποστέλλει δωρεάν τα ΦΕΚ στους ενδιαφερομένους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.