Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

 

Στο ΤΕΥΧΟΣ Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
(μετονομασία του τεύχους ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. από 1.1.2015)
 δημοσιεύονται σε περίληψη:

α) Οι πράξεις και τα στοιχεία ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που λειτουργούν με μορφή ιδιωτικού δικαίου, η δημοσίευση των οποίων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
β) οι ισολογισμοί φορέων που η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
γ) οι ισολογισμοί φιλανθρωπικών σωματείων, αλληλασφαλιστικών ταμείων και συνεταιρισμών, των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
δ) οι δικαστικές προσκλήσεις και τα λοιπά έγγραφα σχετικά με απώλειες τίτλων που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
ε) οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζικών εταιρειών,
στ) τα, κατά το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στοιχεία,
ζ) οι αποφάσεις της Εποπτικής Αρχής, σύμφωνα με τον ν. 4364/2016 (Α’ 13),
η) οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των φορέων του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α’ 314).