Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

 

Στο ΤΕΥΧΟΣ Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
(μετονομασία του τεύχους ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. από 1.1.2015)
 δημοσιεύονται σε περίληψη:

α) οι πράξεις και τα στοιχεία ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που λειτουργούν με μορφή ιδιωτικού δικαίου η δημοσίευση των οποίων στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
β) οι ισολογισμοί φορέων που η δημοσίευσή τους στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
γ) οι ισολογισμοί των φιλανθρωπικών σωματείων, των αλληλασφαλιστικών ταμείων και συνεταιρισμών, των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από το νόμο,
δ) οι δικαστικές προσκλήσεις και τα λοιπά έγγραφα σχετικά με απώλειες τίτλων, που η δημοσίευσή τους απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
ε) οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζικών εταιρειών,
στ) τα κατά το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στοιχεία,
ζ) οι αποφάσεις της Εποπτικής Αρχής σύμφωνα με το ν. 4364/2016 (Α΄33),
η) οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.4465/2017 (Α΄47).