Παράρτημα

 

Στο ΤΕΥΧΟΣ Παράρτημα δημοσιεύονταν:

προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων του Δημοσίου, πίνακες επιτυχόντων, πίνακες κληρώσεως λαχείων κλπ.

Το τεύχος αυτό καταργήθηκε από 1/9/2006 σύμφωνα με το Ν.3469 (τεύχος Α' 131/ 28.6.2006) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις" και τα αντίστοιχα έγγραφα δημοσιεύονται πλέον στο Τεύχος Γ.