Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

 

Στο ΤΕΥΧΟΣ Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) δημοσιεύονταν:

σε περίληψη, ατομικά διατάγματα και πράξεις διορισμών, παραιτήσεων και λοιπών υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Το τεύχος αυτό καταργήθηκε από 1/9/2006 σύμφωνα με το Ν.3469 (τεύχος Α' 131/ 28.6.2006) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις" και τα αντίστοιχα έγγραφα δημοσιεύονται πλέον στο Τεύχος Γ.