Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

 

Στο ΤΕΥΧΟΣ Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.) δημοσιεύονταν σε περίληψη:

Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, με τις οποίες γίνονται δεκτά ή διαγράφονται τα εμπορικά και βιομηχανικά σήματα και οι πράξεις για την ανανέωση ή τη διαγραφή τους, καθώς και το διατακτικό των σχετικών αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.

Το τεύχος δεν έχει ύλη για δημοσίευση μετά το ν.4072/2012 (Α' 86)  οπότε και καταργήθηκε από 1/1/2013.

To τεύχος καταργήθηκε και τυπικά με τα άρθρα 50 και 51 παρ. 4  του ν. 4590/2019 (Α΄17).