Δεύτερο

 

Στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Β) δημοσιεύονται:

α)τα διατάγματα έγκρισης της σύστασης κοινωφελών ιδρυμάτων και τροποποίησης των οργανισμών τους,
β) οι κανονιστικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού, των υπουργών, των υφυπουργών, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις άλλων οργάνων της Διοίκησης, εφόσον δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία δημόσια γνωστοποίηση με άλλο μέσο και δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν, 
γ) οι Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και οι αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες έχουν κανονιστικό περιεχόμενο,
δ) οι αποφάσεις νηολόγησης πλοίων,
ε) σε περίληψη, τα διατάγματα και οι λοιπές πράξεις περί υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, οι συμβάσεις που αναφέρονται σε αναπτυξια- κούς νόμους, οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων και οι λοιπές πράξεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους,
στ) οι αποφάσεις έγκρισης εγκατάστασης γραφείων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ζ) η αποδοχή δωρεών από το Ελληνικό Δημόσιο,
η) κάθε άλλη δημοσιευτέα πράξη, της οποίας η καταχώρηση δεν προβλέπεται σε άλλο Τεύχος.