Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

 

Στο ΤΕΥΧΟΣ Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) δημοσιεύονται σε περίληψη:

Όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών δημόσιων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016).