Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

 

Στο ΤΕΥΧΟΣ Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) δημοσιεύονται σε περίληψη οι διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων, των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. (παρ. 3 άρθρου 51 ν.4590/2019, Α΄17).