Προκηρύξεων Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

 

Στο ΤΕΥΧΟΣ Προκηρύξεων Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) δημοσιεύονται:

Όλες οι προκηρύξεις επιλογής προσωπικού του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την πλήρωση θέσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και των προκηρύξεων που αφορούν το προσωπικό των περιπτώσεων δ΄, στ΄, ζ΄, των δύο πρώτων εδαφίων της περίπτωσης θ΄, και των περιπτώσεων ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄, ιθ΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), εφόσον η κείμενη νομοθεσία ή οργανισμός ή κανονισμός προβλέπει την υποχρέωση έκδοσης προκήρυξης, καθώς και οι προκηρύξεις επιλογής του προσωπικού που προσλαμβάνεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3429/2005.