Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων

 

Στο ΤΕΥΧΟΣ Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Α.Π.Σ.) δημοσιεύονταν:

σε περίληψη αποφάσεις αναπτυξιακού περιεχομένου (χορηγήσεις δανείων για επενδύσεις, εγκατάσταση γραφείων στην Ελλάδα κλπ.) , αποφάσεις για επιβολή προστίμων (καταλογιστικές πράξεις), αποφάσεις όρων νηολόγησης πλοίων καθώς και άλλα θέματα.

Το τεύχος αυτό καταργήθηκε από 1/9/2006 σύμφωνα με το Ν.3469 (τεύχος Α' 131/ 28.6.2006) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις" και τα αντίστοιχα έγγραφα δημοσιεύονται πλέον στο Τεύχος Β.