Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου

 

Στο ΤΕΥΧΟΣ Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.ΕΙ.Δ) δημοσιεύονται:

Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, οι οποίες εκδίδονται επί των υποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου 6 του ν. 345/1976 (ΦΕΚ 141 Α΄).