Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων

 

Στο ΤΕΥΧΟΣ Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων (Α.Α.Π.) δημοσιεύονταν:

α) οι πράξεις για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, την τροποποίηση ή την ανάκλησή τους, την άρση και την επανεπιβολή τους και την παρακατάθεση της αποζημίωσης που ορίσθηκε, 
β) οι πράξεις κίνησης διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης, τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων, έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων, τροποποίησης ορίων οικισμού, μεταφοράς οικισμού, απόρριψης πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών,
γ) οι πράξεις τροποποίησης εγκεκριμένων όρων δόμησης, οικοδόμησης τυφλών οικοπέδων, αναγνώρισης οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923,
δ) οι πράξεις χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων, μεταφοράς συντελεστή δόμησης από διατηρητέο κτίριο,
ε) οι πράξεις χωροθέτησης,
στ) κάθε άλλη πράξη συναφής με αυτές των προηγούμενων περιπτώσεων.

Το τεύχος αυτό καταργήθηκε από 7/2/2019 σύμφωνα με το ν.4590/2019 (Α' 17) και τα αντίστοιχα έγγραφα δημοσιεύονται πλέον στο Τεύχος Δ΄.