Υποβολή Κειμένων

Από 1.7.2015, η αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τα Υπουργεία, τις Γενικές Γραμματείες, τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες, γίνεται υποχρεωτικά με χρήση ΤΠΕ, προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Τα πιο πάνω, για τους Δήμους, τα λοιπά ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ, τέθηκαν σε ισχύ από 1.1.2016.
Για πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210 5279167 και 210 5279139.

Η αποστολή κειμένων για δημοσίευση στα διάφορα τεύχη του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) γίνεται υποχρεωτικά με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσήμανσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κατ’ εξαίρεση, ιδιώτες και άλλοι φορείς, εκτός από τους αναφερόμενους στην εγκύκλιο (Γ39682/28.04.2015) οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Α1 Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων (Καποδιστρίου 34, T.K. 10432, Αθήνα). Σε κάθε περίπτωση τα αποτυπωμένα σε χαρτί κείμενα συνοδεύονται από ηλεκτρονικό αρχείο, με βεβαίωση του φορέα αποστολής ότι το ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή απεικόνιση του αποτυπωμένου στο χαρτί κειμένου.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση ή αποστολή με το ταχυδρομείο εγγράφων στο Τμήμα Α1 Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλ. 210-5279139.

Σε περίπτωση που απαιτούνται τέλη Δημοσίευσης , θα πρέπει μαζί με το έγγραφο προς δημοσίευση να κατατίθεται και το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης των τελών δημοσίευσης.

Για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έχουν περιέλθει σ΄ αυτό (με χρήση ΤΠΕ, με εκπρόσωπο, κ.λπ.)., το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (Κ.Α.Δ.), που αποτελεί αποδεικτικό της κατάθεσης ή αποστολής κειμένων προς δημοσίευση .

Με τον Κ.Α.Δ. μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της διαδικασίας του προς δημοσίευση κειμένου, στο www.et.gr., ή να ζητάτε τις σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 5279000, από 8.00 έως 13.30. 

ΕΤ - διακοσμητικο στοιχείο

Σχετικές διατάξεις : παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.3469/2006 (Α΄131), όπως τελικά αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8.α. του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 (Α΄270).

Σχετικά έγγραφα :

  • Γ8789/6.2.2017 - «Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)».
  • Γ59231/24.6.2015  - Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή κειμένων για δημοσίευση στο ΦΕΚ με χρήση προηγμένης ψηφιακής Υπογραφής.
  • Γ97612/6.11.2015  - Υποχρεωτική αποστολή από Δήμους, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, κειμένων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
  • Γ39682/28.4.2015  - Υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

 


 Πληροφορίες για την απόκτηση καθώς και τη χρήση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσήμανσης, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) aped.gov.gr.  Ενδεικτικά αναφέρουμε :