Υποδείγματα Κατάθεσης Δημοσιευμάτων για τα τεύχη Φ.Ε.Κ.

ΓΙΑ ΤA ΤΕΥΧΗ πλην ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ

 

      για ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ  

      για ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ  

     για ΕΝΗΛΙΚΕΣ  

Για να προβείτε σε διόρθωση σφάλματος απόφασης δημοσιευμένης σε ΦΕΚ με υπαιτιότητα της επισπεύδουσας υπηρεσίας (φορέας)

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ (πρώην ΑΕ-ΕΠΕ)