Συνδρομητές

 Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα (Ισόγειο)
  210 5279178-80
 Δευτέρα - Παρασκευή : 8:00 π.μ -13:30 μ.μ

 

Η ετήσια συνδρομή για τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αφορά μόνο την έντυπη μορφή του τρέχοντος έτους για :

  • ταχυδρομική αποστολή, όπου γίνεται αποστολή των Φ.Ε.Κ. που αφορούν την συνδρομή, στην διεύθυνση του παραλήπτη.
  • ημερήσια θυρίδα, όπου γίνεται παραλαβή των Φ.Ε.Κ. που αφορούν την συνδρομή, από την Ειδική Θυρίδα του συνδρομητή στο Εθνικό Τυπογραφείο.

 

Η τιμή ετήσιας συνδρομής για τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε έντυπη μονόχρωμη (ασπρόμαυρη) μορφή:

ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΗ
Πρώτο (Α') 225 €
Δεύτερο (Β') 320 €
Τρίτο (Γ') 65 €
Τέταρτο (Δ') 160 €
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων & Πολεοδομικών θεμάτων (Α.Α.Π.) 160 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 10 €
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. Δωρεάν
(30 € έξοδα ταχυδρομικής αποστολής)
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ 1000 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 225 €
Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.) 65 €
   

Για συνδρομητές που επιθυμούν ΦΕΚ σε έντυπη έγχρωμη μορφή, η ετήσια συνδρομή επιβαρύνεται με 50% επιπλέον κόστος.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

  • Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Η εγγραφή νέων συνδρομητών και η ανανέωση παλαιών συνδρομών πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι 15 Δεκεμβρίου.
  • Το τεύχος ΑΣΕΠ το οποίο διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ από το Εθνικό Τυπογραφείο, θα αποστέλλεται και σε εκείνους που θέλουν ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 30 ευρώ, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα, για όλο το έτος. Η καταβολή αυτού του ποσού γίνεται σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στον Κωδικό αριθμό είσπραξης δημοσίων εξόδων (Κ.Α.Ε.) 2531 με την ένδειξη ταχυδρομική αποστολή τεύχους ΑΣΕΠ. Το αντίστοιχο πρωτότυπο διπλότυπο στην συνέχεια κατατίθεται ή αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο.
  • Για συνδρομητές που δεν ανανεώσουν εγκαίρως την συνδρομή τους, θα διακόπτεται η αποστολή Φ.Ε.Κ.  Στην περίπτωση αυτή η αποστολή των Φ.Ε.Κ. του επόμενου έτους θα συνεχίζεται και πάλι απο την ημερομηνία προσκομίσεως του διπλοτύπου εξόφλησης της συνδρομής, χωρίς υποχρέωση του Εθνικού Τυπογραφείου για αποστολή των ΦΕΚ, που στο μεταξύ κυκλοφόρησαν από την αρχή του έτους.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ο υπολογισμός του συνολικού κόστους της συνδρομής γίνεται με τον εξής τρόπο:

  • Αθροίζουμε τα ποσά συνδρομής των τευχών που μας ενδιαφέρουν
  • Αν υπάρχει ταχυδρομική συνδρομή τεύχους ΑΣΕΠ αθροίζεται το ποσό για τα έξοδα αποστολής.

Το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κ.Α.Ε) 2531.

Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) . Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αρ. πρωτ. 9067/28.2.2005, 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου)που εκδίδουν αντίστοιχο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών του Εθνικού Τυπογραφείου (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 10432 Αθήνα).

Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της 'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά 'Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
Στα έξοδα ταχυδρομικής αποστολής του τεύχους ΑΣΕΠ δεν γίνεται έκπτωση.