Εγκύκλιοι και αποφάσεις

Αρ. πρωτ ΘΕΜΑ
Γ17187/2.4.2019 «Εκσυγχρονισμός διατάξεων σχετικά με το Εθνικό Τυπογραφείο και την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»
Γ3854/23.1.2019  «Δυνατότητα ανάθεσης εκτυπώσεων και άλλων εφαρμογών και υπηρεσιών οπτικής επικοινωνίας από το Δημόσιο και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Εθνικό Τυπογραφείο»
Γ59540/19.10.2018 «Ενημέρωση φορέων για την έκδοση του Φ.Ε.Κ που περιλαμβάνει έγγραφό τους»
Γ8789/6.2.2017 «Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)»
Γ97612/6.11.2015 «Υποχρεωτική αποστολή από Δήμους, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, κειμένων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσήμανσης»
Γ59231/24.6.2015 «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή κειμένων για δημοσίευση στο ΦΕΚ με χρήση προηγμένης ψηφιακής Υπογραφής»
Γ39682/28.4.2015 «Υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής»