Διάρθρωση Υπηρεσίας

 1. Το Εθνικό Τυπογραφείο, ως υπηρεσία που λειτουργεί σε 24ωρη βάση (άρθρο 7 παρ. 6 περ. ζ’ του ν. 754/1978, Α΄ 17 ), οργανώνεται κατά βάρδιες λειτουργίας, σύμφωνα με τις ανάγκες των παραγωγικών του δραστηριοτήτων και με τρόπο που να διασφαλίζεται η άρτια, ταχεία και με ασφάλεια διεκπεραίωση της παραγωγικής διαδικασίας και η αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των παραγωγικών του συντελεστών.
 2. Το Εθνικό Τυπογραφείο διαρθρώνεται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε δύο βάρδιες, την πρωινή, (α΄ βάρδια) και την απογευματινή, (β΄ βάρδια):

  α. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα το οποίο λειτουργεί κατά την α΄ και τη β΄ βάρδια και το οποίο θα καταργηθεί αυτοδικαίως με την κατάργηση της θέσης του Ειδικού Γραμματέα (παρ. 1Α του άρθ. 13 του ν. 4369/2016).

  β. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα (αρθ. 6 του ν. 4369/2016 ) το οποίο λειτουργεί κατά την α΄ και τη β΄ βάρδια.

  γ. Οργανικές Μονάδες α΄ βάρδιας:

  Διεύθυνση Α΄ Προγραμματισμού Παραγωγής και Προώθησης Εκδόσεων.

  Διεύθυνση Κ΄ Προεκτύπωσης.

  Διεύθυνση Β΄ Στοιχειοθεσίας και Σχεδιασμού Εκδόσεων.

  Διεύθυνση Γ΄ Εκτυπώσεων - Βιβλιοδεσίας.

  Διεύθυνση Δ΄ Ανθρώπινου Δυναμικού.

  Διεύθυνση Ε΄ Οικονομικής Διαχείρισης.

  Διεύθυνση ΣΤ΄ Τεχνικών Υπηρεσιών.

  Διεύθυνση Ζ΄ Πληροφορικής.

  δ. Οργανικές Μονάδες β΄ βάρδιας:

  αα) Διεύθυνση Θ΄ Στοιχειοθεσίας και Σχεδιασμού Εκδόσεων.

  ββ) Για την υποστήριξη των αναγκών της παραγωγής λειτουργούν ως Τμήματα των αντίστοιχων Διευθύνσεων της πρώτης (α΄) βάρδιας και κατά την δεύτερη (β΄) βάρδια οι ακόλουθες οργανικές μονάδες:

  Τμήμα Α5 Καταχώρισης Δημοσιευμάτων και Παρακολούθησης Παραγωγής ΦΕΚ.

  Τμήμα Κ4 Ψηφιοποίησης και Επεξεργασίας Εικόνας.

  Τμήμα Κ5 Επιμέλειας Ύλης.

  Τμήμα Κ6 Ηλεκτρονικού Μοντάζ και Τελικού Ελέγχου.

  Τμήμα Γ7 Έγχρωμων και Ψηφιακών Εκτυπώσεων.

  Τμήμα Γ8 Αναλογικών Εκτυπώσεων.

  Τμήμα Γ9 Κοπτικών Μηχανών και Σύνθεσης Ρόλλων.

  Τμήμα Γ10 Διπλωτικών και Kολλητικών εργασιών.

  Στη Διεύθυνση Πληροφορικής, στο Τμήμα ΣΤ3 Ηλεκτρολογικού-Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων και στο Τμήμα Γ1 Φωτομεταφορείου, ανήκει αντίστοιχα υπάλληλος ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά τη β΄ βάρδια. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η λειτουργία τμημάτων στη β΄ βάρδια, ως συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας των αντίστοιχων τμημάτων της α΄ βάρδιας, οι  αρμοδιότητές τους ασκούνται όταν απαιτείται από έκτακτα κλιμάκια υπαλλήλων υπό την επίβλεψη και ευθύνη του αρμόδιου προϊσταμένου της εκάστοτε Διεύθυνσης ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

 

Οργανόγραμμα