Διάρθρωση Υπηρεσίας

Οι οργανωτικές μονάδες που συγκροτούν το Εθνικό Τυπογραφείο (Τμήματα, Διευθύνσεις και γραφεία), οι αρμοδιότητες, ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή τους σε κλάδους και ειδικότητες κ.λ.π., περιλαμβάνονται στο π.δ.188/1996 "Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου" (Α' 146) όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ.137/2009 (Α' 184).

Το Εθνικό Τυπογραφείο συγκροτείται από έντεκα Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης του Ειδικού Γραμματέα και Δημοσίων Σχέσεων και Σχέσεων με τους Πολίτες που υπάγονται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα.

Οι παραγωγικές δραστηριότητες του Εθνικού Τυπογραφείου οργανώνονται σύμφωνα με την κατά βάρδιες λειτουργία του, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση του προγράμματος παραγωγής και η ορθολογική αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών. Ο έλεγχος και ο συντονισμός τήρησης του προγράμματος παραγωγής διασφαλίζονται με την χρήση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της υπηρεσίας. Οργανωτικά η στελέχωση του προσωπικού κατανέμεται σε δύο βάρδιες, που λειτουργούν υπό συνήθεις συνθήκες η πρωινή 07:00 έως 14:30 και η απογευματινή 14:30 έως 22:00 .

 

Οργανόγραμμα

Διευθύνσεις