Ειδικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου

Ειδικός Γραμματέας του Εθνικού Τυπογραφείου
(ΦΕΚ Διορισμού: τεύχος ΥΟΔΔ  440/12.7.2019).


 

Διατελέσαντες Ειδικοί Γραμματείς 

(Με την Γ.Υ. 1613/11-11-1985 (ΦΕΚ 670/Β΄/1985) έγινε σύσταση θέσης μετακλητού Ειδικού Γραμματέα στο Εθνικό Τυπογραφείο) 

Ονοματεπώνυμο  Χρονική Περίοδος
 Ελευθέριος Γεωργαντόπουλος  Από 12-12-1985 έως 01-02-1989 
 Σαλαλές Χρήστος     Από 01-02-1989 έως 01-07-1989
 Μπακαφούκας Δημήτριος  Από 31-07-1989 έως 11-02-1992
 Κουρουκαφόπουλος Δημήτριος  Από 11-02-1992 έως 13-10-1993
 Τσιμπίδα Βασιλική       Από 30-11-1993 έως 22-03-2004
 Γεωργιάδης Πάτροκλος  Από 22-03-2004 έως 23-11-2006
 Τσίφτης Σέργιος- Σπυρίδων  Από 23-11-2006 έως 12-01-2010
 Γκρίτζαλης Στέφανος  (*)  Από 13-01-2010 έως 03-10-2012
 Αποστολίνας Γεώργιος  Από 03-10-2012 έως 27-02-2015
 Παπαδημητρόπουλος Δημήτριος  Από 27-02-2015 έως 12-07-2019

 

* Δεν διορίστηκε Ειδικός Γραμματέας του Εθνικού Τυπογραφείου αλλά του ανατέθηκαν τα σχετικά καθήκοντα ως Ειδικός Γραμματέας «Διοικητικής Μεταρρύθμισης».