Νομική Μορφή - Αποστολή - Στρατηγικός σκοπός

Η νομική μορφή, η αποστολή του Εθνικού Τυπογραφείου, η έκδοση, διαχείριση και κυκλοφορία του ΦΕΚ καθώς και άλλα σημαντικά για τη λειτουργία του ζητήματα καθορίζονται από το ν.3469/2006 (Α΄131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από το ν.4590/2019 (Α΄17) και το π.δ. 29/2018 (Α΄58) "Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου".

 

Νομική μορφή

Στο Εθνικό Τυπογραφείο το οποίο αποτελεί ενιαίο διοικητικό τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας με βαθμό 2ο της Κατηγορίας Ειδικών θέσεων (άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4081/2012 Α΄184).

 

Αποστολή - Στρατηγικός Σκοπός

 1. «Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως αποστολή:

  α) Την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» και την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στα κείμενα που δημοσιεύονται σε αυτήν,

  β) τον σχεδιασμό, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, διαχείριση, διάθεση και διανομή εκδόσεων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α’101),

  γ) τον σχεδιασμό, την εκτύπωση, διαχείριση, διάθεση και διανομή εκδόσεων διδακτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα,

  δ) την εκτύπωση μελετών επιστημόνων, επιστημονικών ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή άλλων φορέων, που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως το κοινό και αναφέρονται σε θέματα πολιτικών, κοινωνικών και διοικητικών θεσμών,

  ε) τον σχεδιασμό, την εκτύπωση, διαχείριση, διάθεση και διανομή εκδόσεων που εξυπηρετούν κοινωφελή σκοπό, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν.3469/2006,

  στ) τη συνεργασία με το «Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επίσημων Εφημερίδων των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», με την «Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή με άλλους φορείς που έχουν δραστηριότητες συναφείς με αυτές του Εθνικού Τυπογραφείου ή που μπορούν να του παρέχουν σχετική τεχνογνωσία, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), και

  ζ) κάθε άλλη εργασία ή δραστηριότητα που είναι συναφής με την αποστολή του και του έχει ανατεθεί με ειδική διάταξη νόμου» .

 2. Στρατηγικός σκοπός του Εθνικού Τυπογραφείου είναι:

  α) ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του, ώστε να:

  αα) πληροφορεί όλους τους ενδιαφερομένους για τις δημόσιες πολιτικές, μέσω του ΦΕΚ,

  ββ) διασφαλίζει ταχύτητα στη διαδικασία παραγωγής του ΦΕΚ, καθώς και ποιότητα και ευκρίνεια σ΄αυτό,

  γγ) καλύπτει ποιοτικά και έγκαιρα τις εκτυπωτικές και εκδοτικές ανάγκες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

  δδ) αναλαμβάνει εκτυπώσεις-εκδόσεις που εξυπηρετούν κοινωφελή σκοπό και αναπτύσσει τον εκπαιδευτικό του ρόλο, ιδίως με την οργάνωση επισκέψεων στο Μουσείο του, τη λειτουργία βιβλιοθήκης παλαιών τόμων ΦΕΚ και παλαιών εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων συναφών με το αντικείμενο του Εθνικού Τυπογραφείου,

  εε) φροντίζει για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του και να χρησιμοποιεί με ασφαλή, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τον εξοπλισμό του.

  β) Το Εθνικό Τυπογραφείο στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού του Συστήματος (Ο.Π.Σ.), την απλούστευση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών.