Νομική Μορφή

Η νομική μορφή, η αποστολή του Εθνικού Τυπογραφείου, η έκδοση, διαχείριση και κυκλοφορία του ΦΕΚ καθώς και άλλα σημαντικά για τη λειτουργία του ζητήματα καθορίζονται από το ν.3469/2006 (Α΄131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις".

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί ενιαίο διοικητικό τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον οποίο προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί διοικητική και τεχνική παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών και η γενική του αρμοδιότητα συνίσταται στην έκδοση και κυκλοφορία της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και στην κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών των Δημοσίων Υπηρεσιών.  
Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ειδικότερα ως αποστολή: 

  • α) την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» και την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στα κείμενα που δημοσιεύονται σε αυτήν,
  • β) την εκτύπωση, διαχείριση, πώληση και διανομή των εντύπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, 
  • γ) την εκτύπωση, διαχείριση και διανομή εκδόσεων διδακτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα ή εκδόσεων που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωνικό σκοπό, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
  • δ) την εκτύπωση μελετών επιστημόνων, επιστημονικών ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή άλλων φορέων, που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως το κοινό και αναφέρονται σε θέματα πολιτικών, κοινωνικών και διοικητικών θεσμών,
  • ε) τη συνεργασία με το «Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επίσημων Εφημερίδων» των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την «Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή με άλλους φορείς που έχουν δραστηριότητες συναφείς με αυτές του Εθνικού Τυπογραφείου,
  • στ) κάθε άλλη εργασία ή δραστηριότητα που είναι συναφής προς την αποστολή του και του έχει ανατεθεί με νόμο.