Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου

Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου

Αίθουσα 2. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ): 1833-2010

Στην αίθουσα παρουσιάζεται χρονολογικά η πληρέστερη σειρά ΦΕΚ σε δερματόδετους τόμους. Χωριστά εκτίθενται ΦΕΚ του 19ου αιώνα, που αποτελούν σπάνια τεκμήρια. Σε προθήκες παρουσιάζονται ιστορικά ΦΕΚ, ενώ δίνεται στον επισκέπτη η δυνατότητα να προσεγγίσει ψηφιοποιημένες σελίδες τους μέσω οθόνης. Στον χώρο παρουσιάζονται σε εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους ΦΕΚ που αποτυπώνουν σημαντικές πολιτειακές αλλαγές.

 

 

1. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ιδρύθηκε με το βασιλικό διάταγμα αριθ. 2 στις 13 Φεβρουραρίου του 1833.
Ήταν δίστηλη και δίγλωσση (ελληνικά - γερμανικά)

1. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ιδρύθηκε με το βασιλικό διάταγμα αριθ. 2 στις 13 Φεβρουραρίου του 1833. Ήταν δίστηλη και δίγλωσση (ελληνικά - γερμανικά)

2. Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ. 5 (Αθήνα, 18 Μαρτίου 1844). Δημοσιεύεται το σύνταγμα που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση, που προέκυψε μετά την επανάσταση της Γ΄ Σεπτεμβρίου και με το οποίο καθιερώθηκε η συνταγματική μοναρχία στο ελληνικό κράτος.

2. Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ. 5 (Αθήνα, 18 Μαρτίου 1844).
Δημοσιεύεται το σύνταγμα που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση, που προέκυψε μετά την επανάσταση της Γ΄ Σεπτεμβρίου και με το οποίο καθιερώθηκε η συνταγματική μοναρχία στο ελληνικό κράτος.

3. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 107 (Αθήνα, 3 Ιουνίου 1927). Δημοσιεύεται το σύνταγμα με το οποίο εγκαθιδρύεται
η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

3.Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 107 (Αθήνα, 3 Ιουνίου 1927).
Δημοσιεύεται το σύνταγμα με το οποίο εγκαθιδρύεται η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

4. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, αρ. 111 (Αθήνα, 9 Ιουνίου 1975). Δημοσιεύεται το ψήφισμα της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής με το οποίο εγκαθιδρύεται η Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

4. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, αρ. 111 (Αθήνα, 9 Ιουνίου 1975).
Δημοσιεύεται το ψήφισμα της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής με το οποίο εγκαθιδρύεται η Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.