Διευθύνσεις

Οργανικές μονάδες πρώτης (α΄) βάρδιας

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Παραγωγής είναι αρμό­δια για την παραλαβή και μηχανογράφηση όλων των εργα­σιών που πρόκειται να εκτυπωθούν από το Εθνικό Τυπο­γραφείο, τη χορήγηση κωδικού αριθμού δημοσιεύματος, την επεξεργασία και ταξινόμηση της δημοσιευτέας ύλης των Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), τη μέρι­μνα για τη χορήγηση εντολών δημοσίευσης των Φ.Ε.Κ., την τήρηση ευρετη­ρίου και αρχείου φακέλων των Φ.Ε.Κ..

Η Διεύθυνση Β' Φωτοστοιχειοθεσίας είναι αρμόδια για την άριστη ποιοτικά και ποσοτικά τεχνική επεξεργασία της δημοσιευτέας ύλης των Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνή­σεως (Φ.Ε.Κ.) και των λοιπών εργασιών μετά την παρα­λαβή από τη Διεύθυνση Α' Προγραμματισμού Παραγωγής μέσω της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης χρή­σης των διατιθέμενων μέσων.

Η Διεύθυνση Γ' Εκτυπώσεων - Βιβλιοδεσίας είναι αρμό­δια για την άριστη ποιοτικά και ποσοτικά εκτύπωση των Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) και των λοι­πών τυπογραφικών εργασιών καθώς και τη βιβλιοδεσία αυτών, μέσω της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότε­ρης χρησιμοποίησης των διατιθεμένων μέσων καθώς και η διεκπεραίωση και αποστολή έτοιμων προϊόντων. Παρα­λαβή φακέλων εργασιών.

Η Διεύθυνση Δ' Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του απασχολού­μενου προσωπικού, τις υπηρεσιακές μεταβολές, προσλή­ψεις, εκπαίδευση και επιμόρφωση, την τήρηση του ωρα­ρίου εργασίας, την υποστήριξη λειτουργίας του υπηρεσια­κού συμβουλίου, την τήρηση του γενικού και εμπιστευτι­κού πρωτοκόλλου, την ασφάλεια και καθαριότητα των κτι­ριακών εγκαταστάσεων.

Η Διεύθυνση Ε΄ Διαχείρι­σης είναι αρμόδια για την κατάρτιση του προϋπολογι­σμού, τη μισθοδοσία του προσωπικού, τη διαχείριση του χάρτου καθώς και των παγίων και αναλώσιμων υλικών, την πώληση Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) και φωτοαντιγράφων, τη μελέτη και κοστολόγηση των ακολουθούμενων διαδικασιών και την υποβολή σχετικών προτάσεων

Η Διεύθυνση ΣΤ΄ Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρμόδια για την εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, διατήρηση σε συνεχή λειτουργική ετοιμότητα, εκπόνηση μελετών και προτάσεων για τη βελτίωση της τεχνολογίας και της λειτουργικότητας των πάσης φύσεως μηχανημάτων καθώς και των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ηλε­κτρονικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου (εκτός των συστημάτων πληροφορικής), του συστήματος πυρανίχνευσης, την εγκατάσταση και μεταφορά τηλεφωνικών συσκευών και συναφούς τη­λεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Επίσης είναι αρμόδια να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους του Εθνικού Τυ­πογραφείου

Η Διεύθυνση Προεκτύπωσης είναι αρμόδια για την παραλαβή της προς δημοσίευση ύλης από το Τμήμα Α1 της Διεύθυνσης Α΄ Προγραμματισμού Παραγωγής, την ψηφιοποίηση του έντυπου υλικού και επεξεργασία αυτού σε προδιαγραφές που απαιτούνται για την τε­λική ψηφιοποιημένη μορφή, με σκοπό την ένταξη του σε προγράμματα σελιδοποίησης ή OCR, την καταχώ­ρηση του ψηφιοποιημένου υλικού στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, την προώθηση του έντυπου υλικού στο Τμήμα A3 Ελέγχου και χαρακτηρισμού ύλης της Διεύθυνσης Α΄ Προγραμματισμού Παραγωγής, τον υπολογισμό σελίδων και καταχώρηση της ύλης των Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) σε τεύχη με τη σειρά που πρέπει να δημοσιευθεί, την προώθηση του φακέλου εργασίας στο γραφείο της Διεύθυνσης, την ανάκληση των δεδομένων της ψηφιοποιημένης μορφής του αυτού εντύπου και την ανάκληση των δεδομένων της ψηφιοποιημένης μορφής φακέλου, ηλεκτρονικού μοντάζ και εξόδου σε μορφή προεκτύπωσης.

Η Διεύθυνση Ζ' Πληροφορικής είναι αρμόδια για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Ευθύνεται για τη διασφά­λιση της ακεραιότητας των πληροφοριών, για τη διαχείριση των δεδομένων καθώς επίσης και για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας.

Η Διεύθυνση Η' Προώθησης Εκδόσεων είναι αρμόδια για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών όσον αφορά την εγγραφή συνδρομητών Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), την παροχή Πληροφοριών για δη­μοσιεύματα καθώς και την προώθηση των εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου μέσω της προσέλκυσης τυπογρα­φικών εργασιών των δημοσίων υπηρεσιών. Έρευνα εκτυ­πωτικών αναγκών δημοσίων υπηρεσιών και διαχείριση-λογοδοσία στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οργανικές μονάδες πρώτης (β΄) βάρδιας

  • Διεύθυνση Θ΄ Φωτοστοιχειοθεσίας
  • Διεύθυνση Ι΄ Εκτυπώσεων – Βιβλιοδεσίας
  • Τμήμα Σάρωσης, Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας και Καταχώρισης των Δημοσιευμάτων στο Ο.Π.Σ της Διεύθυνσης Προεκτύπωσης
  • Τμήμα Ηλεκτρονικού Μοντάζ και Τελικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προεκτύπωσης
  • Τμήμα Θ5 Διορθώσεων της Διεύθυνσης Προεκτύπωσης
  • Τμήμα Α6 Εκδόσεων της Διεύθυνσης Α΄ Προγραμματισμού Παραγωγής
  • Τμήμα ΣΤ7 Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης ΣΤ΄ Τεχνικής Υποστήριξης
  • Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακού Συστήματος της Διεύθυνσης Ζ΄ Πληροφορικής