ΕΤ - 110 χρόνια στην οδό Καποδιστρίου (1907-2017)

Φορέας :  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Τίτλος :  110 χρόνια στην οδό Καποδιστρίου (1907-2017)

Έτος έκδοσης : 2017

Τύπος : Αφίσα