Συχνές Ερωτήσεις

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) εκδίδεται σύμφωνα με το Ν.3469 (τεύχος Α' 131/ 28.6.2006) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις". Η διάκριση σε τεύχη γίνεται από το περιεχόμενο των θεμάτων που δημοσιεύονται σε αυτά ενώ τα θέματα που αφορούν τεύχη που έχουν καταργηθεί, μπορεί να εμπεριέχονται σε άλλα τεύχη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διαθεσιμότητα των τευχών εξαρτάται από το έτος έκδοσης. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε τους συνδέσμους  Τεύχη και Διάθεση ΦΕΚ.

Μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου από τον σύνδεσμο Αναζητήσεις ΦΕΚ.
Τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( Δευτ-Παρ 8:00 - 13:30) μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης (Καποδιστρίου 34, Ισόγειο, Γραφείο 3) ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το τηλεφωνικό κέντρο για την εξυπηρέτηση πολιτών στο τηλ.210-5279000.

Για την έντυπη μορφή των ΦΕΚ: Mπορείτε να τα προμηθευτείτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών: Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα, τηλ. 210 5279178 έως 180 ή να τα παραγγείλετε μέσω ΚΕΠ για να σας αποσταλλούν ταχυδρομικά από το Εθνικό Tυπογραφείο.

Για την ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ: Μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου από τον σύνδεσμο Αναζητήσεις ΦΕΚ.
Tα Φ.Ε.Κ. σε ηλεκτρονική μορφή είναι διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. (Ν.3861/2010,άρθρο 7 /τ.Α΄112 -13.7.2010).
Tεύχη τα οποία δεν έχουν καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου αποστέλλονται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ψηφιακή μορφή στους αιτούντες κατόπιν σχετικής αίτησης παραγγελίας από την ιστοσελίδα.

Ναι, μπορείτε να τα αγοράσετε από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών κατόπιν παραγγελίας.

Για πληροφορίες σχετικά με την διαθεσιμότητα και τον τιμοκατάλογο, δείτε τον σύνδεσμο Εκδόσεις DVD ET.

Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό αυθεντικότητας του ηλεκτρονικού εγγράφου που την περιέχει και ο έλεγχος για την εγκυρότητά της γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Το Εθνικό Τυπογραφείο σύμφωνα με το Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α125/25.6.2001) και την απόφαση με αριθμό 248/71 (ΦΕΚ Β603/16.5.2002) έχει αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό και υπογράφει ψηφιακά την ηλεκτρονική μορφή των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αυτόματα με την παραγωγή τους από το 2006.

Η ψηφιακή υπογραφή είναι μονοσήμαντη και ισχύει μόνο για το ηλεκτρονικό αρχείο Φ.Ε.Κ. για το οποίο εκδίδεται και στο οποίο εμπεριέχεται ως αναπόσπαστο τμήμα του περιεχομένου του. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η αυθεντικότητα (έκδοση από το Εθνικό Τυπογραφείο) και η μη αλλοίωση του περιεχομένου των ηλεκτρονικών Φ.Ε.Κ. (ακεραιότητα των αρχείων). 

Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 και ως εκτούτου δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων ΦΕΚ, από τους ενδιαφερομένους για το σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο,, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ κ.λπ.. Εξαιρούνται τα ΦΕΚ που προσκομίζονται για δικαστική χρήση. (βλ. παρ.1 του άρθρου 24 του ν. 4325/2015(Α΄47).

Ναι, αρκεί η επίκληση του αριθμού του ΦΕΚ, του τεύχους και της ημερομηνίας έκδοσής του για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή του, τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όσο και κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται η συνεργασία των υπηρεσιών αυτών και φορέων του Δημοσίου.

Στην περίπτωση της κατά τα ανωτέρω αυτεπάγγελτης αναζήτησης και εφόσον δεν υπάρχει το ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή ή αυτό δεν αρκεί, το Εθνικό Τυπογραφείο διαθέτει τα ΦΕΚ που ζητούνται στις δημόσιες υπηρεσίες, στους Ο.Τ.Α. και στα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δωρεάν. (παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4325/2015 (Α΄47)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 3469/2006 ισχύουν τα παρακάτω:
«Κυκλοφορία της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως»

  • 1. Τα Φ.Ε.Κ. κυκλοφορούν την ίδια ημέρα με την ημερομηνία έκδοσης την οποία φέρουν.
  • 2. Όταν δεν είναι δυνατή η κυκλοφορία φύλλου της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» την ημέρα την οποία φέρει ως ημερομηνία έκδοσης, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητεί από το Εθνικό Τυπογραφείο κυρωμένο φωτοαντίγραφο του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου. Η επικύρωση του φωτοαντιγράφου γίνεται από εξουσιοδοτημένους για το λόγο αυτόν υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου, οι οποίοι σημειώνουν και την ημερομηνία παραλαβής επί του επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.
  • 3. Το φύλλο της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» θεωρείται ότι κυκλοφόρησε την ημέρα που φέρει ως ημερομηνία έκδοσης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών οι οποίες τάσσονται από την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση δικαιώματος, κρίσιμη ημερομηνία θεωρείται η ημερομηνία της πραγματικής κυκλοφορίας του φύλλου της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», εκτός αν ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Ως πραγματική κυκλοφορία νοείται η πραγματική δυνατότητα διάθεσης του οικείου Φ.Ε.Κ. στο κοινό. Η ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας βεβαιώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.
  • 4. Έννομες συνέπειες παράγονται μόνο από τη δημοσίευση των φύλλων της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» σε έντυπη μορφή, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 15 του νόμου αυτού.
 
  Η ημερομηνία που ισχύει για τον διορισμό είναι η ημ/νία δημοσίευσης του ΦΕΚ, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά μέσα στο κείμενο δημοσίευσης. 
 
Κωδικός αριθμός Δημοσιεύματος (Κ.Α.Δ.) είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για το κατατιθέμενο έγγραφο προς δημοσίευση και αποτελείται από ένα διακριτικό γράμμα (Δ ή Ε), ένα αριθμητικό πεδίο και την ημερομηνία. Με αυτόν τον κωδικό μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία του δημοσιεύματος τηλεφωνικά ή μέσω της Ιστοσελίδας από την αντίστοιχη σελίδα αναζήτησης. 
 

Ο τρόπος αποστολής ή κατάθεσης των κειμένων για δημοσίευση στα διάφορα τεύχη του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) γίνεται σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.3469/2006 (Α΄131), όπως τελικά αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8.α. του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 (Α΄270).

Mε τις πιο πάνω ρυθμίσεις, της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.3469/2006, όπως ισχύουν, καθιερώνεται ο κανόνας της αποστολής κειμένων για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσήμανσης.  

Για πληροφορίες σχετικά δείτε τον σύνδεσμο Υποβολή Κειμένων.