ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρωθυπουργός 1
» Οικονομικών 2
» Εσωτερικών 3
» Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού 4
» Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής 5
» Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας 6
» Τουρισμού 7
Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς 8

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
(1)
Με την υπ’ αριθμ. Υ 192/03-10-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28, 78, 81 παρ. 3 και 82 παρ. 1 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ 63/2005, Α΄ 98), όπως το άρθρο 78 τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 17/2009 (Α΄33), αποσπάται, από 01.10.2012 μέχρι 31.03.2013, η Βασιλική Γαλλιροπούλου του Γεωργίου, (ΑΔΤ: ΑΗ 563789), υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Ε΄ του κλάδου Επικοινωνίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, σε θέση που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 78 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ 63/2005) όπως ισχύει.
Η αποσπώμενη εξακολουθεί να λαμβάνει το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων από την υπηρεσία από την οποία αποσπάται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ των υπηρεσιών που ανήκουν στον Πρωθυπουργό 5332/3-10-2012).
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(2)

1. Με την αριθμ. Δ1Α 1135798 ΕΞ 2012/02-10-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α, του άρθρου 55 και των άρθρων 56 και 57, του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005), διορίζεται από 17-09-2012, ο UREGIAN Christopher του Haig-Ara (Αριθμ. διαβατηρίου: Ρ GBR 099127942 - εκδ. 14-04-2009, αριθμ. εγγραφής για παραμονή στην Ελλάδα πολίτη της Ε.Ε.: 174320 με αριθμ. 359536/13-8-2012), οικονομολόγος, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Στουρνάρα, σε θέση Ειδικού Συμβούλου κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Β΄.
2. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του ανωτέρω Ειδικού Συμβούλου σε επιτροπές ή συμβούλια με γνωμοδοτικές ή αποφασιστικές αρμοδιότητες.
3. Ο ανωτέρω διορισμός λήγει αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υπουργού.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών 13281/ 3.10.2012).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(3)
Με την αριθμ. 33729/6.9.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 -57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), το π.δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 18), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, τις διατάξεις του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226), το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...» (Α΄ 147), τη με αριθμό 2/16306/0022/23.2.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ. και Οικονομικών «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 78), (ΦΕΚ Β΄ 2023), προσλαμβάνεται η Αθηνά Συντυχάκη του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.:Φ 120162, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υποστήριξη του έργου του και κατατάσσεται στο βασικό μισθό του Β΄ βαθμού της κατηγορίας ΠΕ. Η χρονική διάρκεια απασχόλησής της ορίζεται σε έξι (6) μήνες, η οποία αρχίζει τη 01.08.2012, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια με τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου ή με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς αποζημίωση και χωρίς άλλη διατύπωση.
(Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών 8725/17.9.2012).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 7321312669/16.9.2012).
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(4)
Αριθμ. 104285/Δ5
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Συμβουλίου Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΘΙΕ) όπως αυτό συγκροτήθηκε με την αριθμ. 37458/Δ5/29-3-2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 105/19-4-2011/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 138224/Δ5/1-12-2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 438/14-12-2011/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 63 έως 77 του A.N. 2545/1940 (ΦΕΚ 287 τ.Α΄) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων - Φροντιστηρίων και Οικοτροφείων».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 80 και 86 του Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56 τ.Α΄) «Περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22 τ.Α΄) «Επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις».
4. Την με αριθμ. ΣΤ5/5/26-4-1982 (ΦΕΚ 213 τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)».
5. Την με αριθμ. ΣΤ5/27/20-10-1982 (ΦΕΚ 837 τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για τα συλλογικά όργανα αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ».
6. Την με αριθμ. πρωτ. 37458/Δ5/29-3-2011 υπουργική απόφαση για τη Συγκρότηση Συμβουλίου Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΘΙΕ).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου ............και άλλες συναφείς διατάξεις».
8. Την με αριθμ. 14332/Δ5/10-2-2004 (ΦΕΚ 326 τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών και του γραμματέα του Συμβουλίου Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπ/σης (ΣΘΙΕ)».
9. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 τ.Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
11. Τον κατάλογο με τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΒΜΘ.
12. Το γεγονός ότι η Γεωργούλα - Αλεξιάδη Ειρήνη του Αθανασίου κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΒΜΘ, αναπληρωματικό μέλος του ΣΘΙΕ, απολύθηκε αυτοδίκαια από την υπηρεσία της στις 1.12.2011 (ΦΕΚ 1121/21-12-2011/τ.Γ΄), αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την αρ. 37458/Δ5/29-3-2011 υπουργική απόφαση «Συγκρότηση Συμβουλίου Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΘΙΕ)» στο παρακάτω σημείο ως εξής:
Β΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
β. Της Σακκελαρίου Ευαγγελίας, του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ 537139 που εκδόθηκε στο AT Πατησίων/2003, σε αντικατάσταση της Γεωργούλα - Αλεξιάδη Ειρήνης του Αθανασίου.
Η ανωτέρω θα διανύσει το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικατέστησε.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 37458/Δ5/29-3-2011 Υ.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. 138224/Δ5/1-12-2011 υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 12654 (ΑΚΗ/Α) 1266
Εγκριση υπερωριακής εργασίας μίας (1) υπαλλήλου τοποθετημένης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 4 και 20, του Ν. 4024/2011, « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α΄).
β. Του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
γ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Γ).
δ. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Γ).
ε. Του Π.Δ. 88/2012 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσίας (Α΄ 141)».
στ. Του Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141)».
ζ. Του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιότητος των Υπουργείος και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/15-4-2010).
2. Την αριθμ. 2/16306/0022/23-2-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων» (ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/24.2.2012).
3. Την με αριθμ. 10599 (ΔΚΗ/Α) 1079/30.7.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την οποία διορίστηκε ο Βασίλειος Μάγκλαρης, από 26.7.2012, ως μετακλητός Γενικός Γραμματέας, Προϊστάμενος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων (ΦΕΚ 363/τ.Υ.Ο.Ο.Δ./30.7.2012),
4. Την αριθμ. 2/8554/0022/30.1.2012 (ΦΕΚ 18/1-2-2012) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στα γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης κ.λπ.».
5. Τη με αριθμ. 10429 (ΔΚΗ/Α) 1138/9-9-11 «Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και στους Προϊσταμένους κον Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μονάδων ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» (ΦΕΚ 2031/Β/13.9.1 Ι).
6. Την με αριθμ. 11593 (ΔΚΗ/Α)1 158/6-9-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με την οποία μετακινήθηκε η Αγγέλου-Σπηλιώτη Αγνή-Γεωργία, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με παράλληλη άσκηση των κύριων καθηκόντων της ως Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων.
7. Την ανάγκη για υπερωριακή εργασία στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ποσού 450.00 ΕΥΡΩ, σε βάρος του ειδικού φορέα 19/710, ΚΑΕ 0511 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία μίας (1) υπαλλήλου της ΓΓΕΤ, η οποία έχει μετακινηθεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού από απογευματινής έως 22ας βραδινής, από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31-12-2012 και μέχρι είκοσι (20) ώρες το ανώτερο μηνιαίως.
2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2012 της ΓΓΕΤ (ειδικός φορέας 19/710) και μέσα στα πλαίσια των εγκεκριμένων πιστώσεων.
3. Με πράξη του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στο τέλος κάθε μήνα θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών της υπερωριακής εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ
-
Αριθμ. 22186
Ορισμός μελών της Επιτροπής Διοίκησης
του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΛΙΟΥ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 52 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α).
β. Του Π.Δ. 57/1972 (ΦΕΚ 19/Α΄/72) περί ιδρύσεως Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.
γ. Του Π.Δ. 218/2006 (ΦΕΚ 220/Α΄/06) «Οργανισμός των Εθνικών Χιονοδρομικών Κέντρων Σελίου και Βασιλίτσας».
δ. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
ε. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Του άρθρου 6 του Ν.423/1976 (ΦΕΚ 223/Α΄/76) περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. ε, του άρθρου 3 του Ν.665/1977 (ΦΕΚ 225/Α΄/77) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Εξωσχολικού Αθλητισμού και Γυμναστηρίων Νομοθεσίας και λοιπών συναφών διατάξεων.
3. Της παρ. 9 του άρθρου 56 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/A΄/99) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α΄/01) «Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
5. Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ45/Α΄/99) (Κεφάλαιο Β΄ - Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης).
6. Την υπ’ αριθμ. 76056/Η/2012 (ΦΕΚ2091/Β) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ιωαννίδη, αποφασίζουμε:
Ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΛΙΟΥ ως εξής:
1. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Α.Δ.Τ.: ΑΑ 364134, Επάγγελμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ως Πρόεδρος.
2. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Α.Δ.Τ.: ΑΒ 723383, Επάγγελμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ, ως Αντιπρόεδρος.
3. ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Α.Δ.Τ.: ΑΕ 360489, Επάγγελμα: ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ως Γραμματέας.
4. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ, Α.Δ.Τ.: ΑΗ 822544, Επάγγελμα: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ Ε.Δ., ως Ταμίας.
5. ΤΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Α.Δ.Τ.: Σ 409664, Επάγγελμα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ως Έφορος.
6. ΚΟΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Α.Δ.Τ.: ΑΒ 448261, Επάγγελμα: ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ως Μέλος.
7. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 992498, Επάγγελμα: ΓΕΩΛΟΓΟΣ, ως Μέλος.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής Διοίκησης είναι διετής.
Κάθε προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
(5)
Με την υπ’ αριθμ. 42715/19.9.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Π.Δ/τος 63/2005 διορίζεται, η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΜΑΡΑ του Δημητρίου, κάτοχος του με αρ. ΑΒ 272261 Α.Δ.Τ., σε θέση μετακλητού υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικών-Οικονομικών με ΣΤ΄ βαθμό, στο Γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από 3.8.2012 ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
Η αναφερόμενη θα λαμβάνει τις αποδοχές του βασικού μισθού του ΣΤ΄ βαθμού της κατηγορίας ΠΕ.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ – Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: 3845/25.9.2012).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8613458855/7-9-2012).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
(6)
Αριθμ. Φ. 21230/19826/1377
Τροποποίηση της Φ.21230/26478/1626/28-12-2011 απόφασης «Διορισμός αναπληρωτή προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 70 και 74 του ν.3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 58).
β) της παρ. 2 του κεφαλαίου ΙΑ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. (ΦΕΚ Α 41).
γ) του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141) και
δ) του Π.Δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141).
2. Τη Φ.21230/26478/1626/28-12-2011 απόφαση «Διορισμός αναπληρωτή προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 479).
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2012 του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., πέραν αυτής που έχει ήδη προϋπολογισθεί στον ΚΑΕ 0264.
4. Το αριθμ. 7140/10-09-2010 έγγραφο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΕ (OME OTE), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη Φ.21230/26478/1626/28-12-2011 απόφαση και διορίζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) τον Ιωάννη Αδαμόπουλο του Χρήστου, εκπρόσωπο των ασφαλισμένων των Τομέων που ασφαλίζουν το προσωπικό του ΟΤΕ, με Α.Δ.Τ. Φ.382356, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Εμμανουήλ Παπαδάκη, ο οποίος απεβίωσε.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ.21230/26478/1626/28-12-2011 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
-
Αριθμ. Φ. 71710/13767/1012
Τροποποίηση της Φ.71710/31876/1973/30-3-2012 απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ της Περιφερειακής Δ/νσης Ο.Α.Ε.Ε. Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 155).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 21 και 23 του ν.3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58).
β) της παρ. 8 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 170).
γ) της παρ. ΙΑ περ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. (ΦΕΚ Α 41).
δ) των άρθρων 5 και 7 του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 131).
ε) του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141) και
στ) του Π.Δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141).
2. Την παρ. 4 του άρθρου 2 της αριθμ. Φ. 10035/31008/ 2208/2-2-2007 απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Σύνθεση, συγκρότηση, αρμοδιότητες και λειτουργία των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)» (Β 187).
3. Την αριθμ. 2/73813/0022/28-12-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 486).
4. Την Φ.71710/31876/1973/30-3-2012 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ της Περιφερειακής Δ/νση Ο.Α.Ε.Ε. Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 155).
5. Την από 20-06-2012 αίτηση παραίτησης της Σιδέρη Βασιλικής από τη θέση του Προέδρου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη Φ.71710/31876/1973/30-3-2012 απόφαση και διορίζουμε στην ΤΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ο.Α.Ε.Ε. Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων ως Πρόεδρο τον Λουκά Σαμαρά του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. Ξ 729171, υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας, με Γ΄ βαθμό, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε αντικατάσταση της Σιδέρη Βασιλικής η οποία παραιτήθηκε.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ.71710/31876/1973/30-3-2012 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
-
Αριθμ. Φ. 70531/19947/1185
Τροποποίηση της Φ.70531/14647/464/19-10-2010 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ηλιούπολης».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υποπερ. 6 της περ. Δ της παρ. II του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 170).
β) του άρθρου 13 του ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ Νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.» (ΦΕΚ Α 189)
γ) του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 1).
δ) της παρ. ΙΑ περ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. (ΦΕΚ Α 41).
ε) της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (Α 89).
στ) του άρθρου 20 του ν. 1539/1985 «Ένταξη επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 64) όπως ισχύει.
ζ) του άρθρου 7 του ν.δ/τος 3710/1957 «Περί τροποποιήσεως της περί διοικήσεως και ελέγχου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσίας κ.λπ.» (ΦΕΚ Α 100), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) των άρθρων 5 και 7 του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 131).
θ) του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141) και
ι) του Π.Δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141).
2. Την αριθμ. 2/73813/0022/28-12-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 486).
3. Την με αριθμ. 85593/23-9-1964 απόφαση του Υπουργού της Εργασίας «Περί ανασυνθέσεως των ΤΔΕ απάντων των Τοπικών Υποκ/των του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων». (ΦΕΚ Β 408).
4. Τη Φ.70531/14647/464/19-10-2010 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ηλιούπολης» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 345), όπως τροποποιήθηκε με τις Φ70531/31942/1995/23-1-2012 «Τροποποίηση της Φ.70531/14647/464/19-10-2010 απόφασης του Αναπληρωτή υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηλιούπολης» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 345)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 45) και Φ. 70531/οικ.22913/1288/21-11-2011 «Τροποποίηση της Φ.70531/14647/464/19-10-2010 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηλιούπολης» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 421)» αποφάσεις.
5. Το με α.π. Γ24/48/7-09-2012 έγγραφο της Διοίκησης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σχετικά με την αντικατάσταση της αναπληρωματικής γραμματέως στην ΤΔΕ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ηλιούπολης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη Φ.70531/14647/464/19-10-2010 απόφαση και διορίζουμε στην ΤΔΕ του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ηλιούπολης την Ελένη Λιόγα του Γεωργίου, υπάλληλο του Υποκαταστήματος, με Α.Δ.Τ. Π 294518, ως αναπληρωματική γραμματέα, σε αντικατάσταση της Στυλιανής Αποστολοπούλου, η οποία αποσπάσθηκε από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ.70531/14647/464/19.10.2010 απόφαση όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(7)
Αριθ. 13421
Συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α΄ 230).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3498/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 230) «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού.
2. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α 187).
3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 112).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).
5. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Φ.Ε.Κ. Α 141) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 98 (Φ.Ε.Κ. Α 160).
6. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (Φ.Ε.Κ. Α 141).
7. Η υπ’ αριθμ. 25200/8.11.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγχώνευση φορέων εποπτευομένων από τον Υπουργό Π.Ε.ΚΑ (Φ.Ε.Κ. Β 2612).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) περί αμοιβών συλλογικών οργάνων.
9. Τα υπ’ αριθμ. Γ.Γ.Τ. 9357/6.7.2011, 7586/27.5.2011, 17668/ 30.12.2011 και 2346/6.2.2012 έγγραφα του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.), του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντίστοιχα, τα υπ’ αριθμ. Γ.Γ.Τ. 1145/19.1.2012 και 1566/25.1.2012 έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και τα υπ’ αριθμ. 515235/30.3.2012 και 515650/12.9.2012 έγγραφα του Ε.Ο.Τ. με τα οποία ορίζονται εκπρόσωποι των φορέων για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Ι. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του Ν. 3498/2006, με έδρα τον EOT., ως εξής:
1. Ορίζουμε τον πρόεδρο και τα μέλη ως ακολούθως:
α. Τον Κωνσταντίνο Κουσκούκη του Ευστρατίου (Α.Δ.Τ. Χ 548522), Καθηγητή Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, δερματολόγο με ειδικότητα στο αντικείμενο των θεραπευτικών ιδιοτήτων ιαματικών υδάτων ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Θεοχάρη Παταργιά του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 060974) ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βιολόγο - Γενετιστή.
β. Τον Κωνσταντίνο Τσιμάρα του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 539078), δικηγόρο Αθηνών (A.M. Δ.Σ.Α. 16369) ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ηλέκτρα Παπαζάχου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Τ 006254), δικηγόρο Αθηνών (A.M. Δ.Σ.Α. 19973).
γ. Τον Πολύκαρπο Ευσταθίου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 042118), κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του EOT. ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ουρανία Ανδρέου του Δημοσθένη (Α.Δ.Τ. Σ 639842), κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού - Διοικητικού, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
δ. Την Αργυρώ Κουφογιαννάκη του Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ. Μ 034715), κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊσταμένη του Α΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του Κράτους ως μέλος, με αναπληρώτρια την Πηγή Κόρμαλη του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Σ 739129), κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊσταμένη του Β΄ Τμήματος της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά.
ε. Τον Κωνσταντίνο Αθανασούλη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Θ 343092), γεωλόγο, Προϊστάμενο Έργων Θερμομεταλλικών Υδάτων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μάρκο Ξενάκη του Λεωνίδα (Α.Δ.Τ. ΑΙ 138209), γεωλόγο, Προϊστάμενο Έργων Γεωθερμίας της ίδιας υπηρεσίας.
στ. Την Αναστασία Κεφαλίδου του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 593873), κατηγορίας ΠΕ1 Μεταλλειολόγο, Προϊσταμένη του Τμήματος Στερεών Καυσίμων και Ραδιενεργών Ορυκτών της Διεύθυνσης Ενεργειακών Ορυκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γεωργουλάκη του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. Χ 506809) κατηγορίας ΠΕ1 Μεταλλειολόγο, Προϊστάμενο του Τμήματος Μαρμάρων της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του ιδίου Υπουργείου.
ζ. Τον Γεώργιο Αρβανιτίδη του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 546538), κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικό, υπάλληλο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κόκκινο του Νικολάου (Α.Δ.Τ. AB 330764) κατηγορίας ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
η. Την Αναστασία Μαρκάτου του Γερασίμου (Α.Δ.Τ. Φ 010319) κατηγορίας ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ανδριάννα Μακρανδρέου του Μιλτιάδη (Α.Δ.Τ. AB 309803) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού του ιδίου Υπουργείου.
Θ. Τον Κωνσταντίνο Σύρρο του Φοίβου - Παύλου (Α.Δ.Τ. Ν 085474), κλάδου ΠΕ ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ., Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Καραούλη του Ευθυμίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 038785), κλάδου ΠΕ Υγειονολόγων Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του ίδιου Υπουργείου.
ι. Τον Δημήτριο Τερζίδη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Κ 495454), Τοπογράφο, τέως Πρόεδρο του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ζήση Αγγελίδη του Παντελή (Α.Δ.Τ. Π 409945), Δρ. Υδρογεωλόγο.
ια. Τον Χαράλαμπο Κοκκώση του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Π 675234) Καθηγητή Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ευθύμιο Καρύμπαλη του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 052473) Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
2. Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται ο Νικόλαος Διακολιός του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 018181) υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού του Ε.Ο.Τ. και η Χρυσάνθη Κατσίμπα - Χαν του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 017800), υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού του Ε.Ο.Τ. με αναπληρώτριες την Μαρία Καπετανάκη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 649380), υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού του Ε.Ο.Τ. και την Άννα -Μαρία Μύτη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΙ 083888), υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού του Ε.Ο.T., αντίστοιχα.
II. Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για όσα θέματα ορίζονται στο Ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».
III. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η υπ’ αριθμ. 5272/30.3.12 απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού περί συγκρότησης της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 153/Υ.Ο.Δ.Δ./30.03.2012).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
F
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(8)
Αριθμ. 1054
Τροποποίηση της αριθμ. 255/24.2.2012 απόφασης του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Σύσταση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΓΝ - ΚΥ Μολάων, διασυνδεόμενο Νοσοκομείο με το ΓΝ Σπάρτης “Ιωάννου και Αικ. Γρηγορίου”, με έδρα τους Μολάους», (ΦΕΚ90/τ.ΥΟΔΔ/5.3.2012).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
Ι. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
II. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ81Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
III. Του άρθρου 8 Κεφ. Δ του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129Α) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
IV. Της παρ.3 του αρ.70 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
V. Των παρ. 12, 13 και 14 του αρ.66 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το αριθμ. οικ. 129710/24.11.2011 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο μπορούν τα Συμβούλια Διοίκησης να συγκροτηθούν κατ’ ελάχιστον με τρία μέλη.
VI. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.84627/25.7.2011 (ΦΕΚ 1681/τ.Β/28.7.2011) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουργίας τους».
VII. Της περ. α της παρ. 2 του αρ. 22 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ228/2011) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις».
VIII. Το αριθμ. 23721/18.10.2011 έγγραφο της Διοίκησης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας.
IX. Τα αριθμ. 10279/21.10.2011 και 11972/7.12.2011 έγγραφα του ΓΝ-ΚΥ Μολάων.
Χ. Την αριθμ. Υ10β/ΓΠ 102274/18.9.2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με το διορισμό Αναπληρωτή Διοικητή στο ΓΝ-ΚΥ Μολάων
XI. Το αριθμ. 1303/14.2.2012 έγγραφο του ΓΝ-ΚΥ Μολάων.
XII. Η αριθμ. 255/24.2.2012 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομική Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Σύσταση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΓΝ - ΚΥ Μολάων, διασυνδεόμενο Νοσοκομείο με το ΓΝ Σπάρτης “Ιωάννου και Αικ. Γρηγορίου”, με έδρα τους Μολάους», (ΦΕΚ90/τ.ΥΟΔΔ/5.3.2012).
XIII. Η αριθμ. 936/29.8.2012 απόφαση Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας σχετικά με ορισμό Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝ-ΚΥ Μολάων.
XIV. Το αριθμ. 7593/6.9.2012 έγγραφο της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του ΓΝ-ΚΥ Μολάων ,αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 255/24.2.2012 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομική Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Σύσταση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΓΝ -ΚΥ Μολάων, διασυνδεόμενο Νοσοκομείο με το ΓΝ Σπάρτης “Ιωάννου και Αικ. Γρηγορίου”, με έδρα τους Μολάους» και αντικαθιστούμε τον Παπαγεωργίου Γεώργιο του Σταύρου, με τον Δαβανέλο Χριστόφορο του Νικολάου, Συντονιστή Δ/ντή ΩΡΛ, Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝ-ΚΥ Μολάων, ο οποίος ορίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. 936/29.8.2012 απόφαση Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας και με ΑΔΤ: ΑΕ 272994.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 255/24.2.2012 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ