ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3982/2011 (Α΄143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και κυρίως το άρθρο 3 παρ. 2 και το άρθρο 4 παρ. 4 αυτού, όπως τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 16 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 228 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86).
2. Το ν. 3844/2010 (Α΄ 63) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά».
3. Το ν. 6422/1934 (Α΄ 412) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού» και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του νόμου αυτού, όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 1150/1949 (Α΄ 249) και το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3982/2011, το δε άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 3982/2011.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160).
5. Το β.δ. της 16/17-3-1950 (Α΄ 82) «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 3879/ 2010 (Α΄ 163), με τίτλο «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Το π.δ. 229/86 (Α΄ 96) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 396/89 (Α΄ 172) «Οργανισμός της ΓΓΒ» και το π.δ. 189/95 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 396/1989».
9. Το π.δ. 85/2012 «’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
10. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄141).
11. Την υπ’ αριθμ. 30376/Δ106 721/5.7.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (Β΄ 2094).
12. Την υπ’ αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.» (Β΄ 2351).
13. Τον Κανονισμό της Επιτροπής Καν. (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσώπων και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, ο οποίος εκδίδεται σε εφαρμογή του.
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1005/2009 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
16. Την υπ’ αριθμ 213/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν πρότασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί, για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (γ) και (ε) του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143) και αφορούν τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, ο καθορισμός των βαθμίδων των επαγγελματικών προσόντων, των ασκούμενων κατά βαθμίδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων, από φυσικά πρόσωπα, καθώς και για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων επίσης από φυσικά πρόσωπα, όταν συντρέχουν αντικειμενικώς διαπιστούμενες προϋποθέσεις.
Με το παρόν καθορίζεται επίσης η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών που προβλέπονται στον Κανονισμό 303/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η απόκτηση των οποίων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση σημαντικού μέρους των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής και Βαθμίδες
1. Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα είναι, η υλοποίηση της μελέτης ψυκτικής εγκατάστασης, όπου η μελέτη αυτή απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, η κατασκευή, η συντήρηση, η επισκευή και η εξυπηρέτηση της εν λόγω εγκατάστασης, ο έλεγχος για διαρροές, καθώς και η ανάκτηση του ψυκτικού μέσου της εγκατάστασης.
Η υλοποίηση της μελέτης ψυκτικής εγκατάστασης αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση, σύνδεση, τοποθέτηση όλων των μερών της ψυκτικής εγκατάστασης, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για να τεθεί σε κανονική λειτουργία.
Η συντήρηση, η επισκευή και η εξυπηρέτηση ψυκτικής εγκατάστασης αφορούν το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για να διατηρείται ή/και να αποκαθίσταται η καλή και ασφαλής λειτουργία της ψυκτικής εγκατάστασης. Στη συντήρηση συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος για διαρροές, καθώς και η ανάκτηση του ψυκτικού μέσου της εγκατάστασης.
Στις επαγγελματικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνεται και η εκτέλεση των απαραίτητων συγκολλήσεων των ψυκτικών εγκαταστάσεων.
2. Α. Ως ψυκτικές εγκαταστάσεις ορίζονται οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν:
(α) Οικιακά και επαγγελματικά ψυγεία διατήρησης τροφίμων, συσκευές παγοκύβων, ψύκτες πόσιμου νερού.
(β) Ψυκτικά μηχανήματα που λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες και χρησιμοποιούνται για την ψύξη ενός περιορισμένου χώρου ή και την παραγωγή προϊόντων πάγου.
(γ) Συσκευές που λειτουργούν ως αυτόνομες τοπικές μονάδες κλιματισμού ενιαίου ή διαιρούμενου τύπου και προσφέρουν ψύξη, ή ψύξη-θέρμανση για τη δημιουργία κλίματος σε ορισμένους χώρους.
(δ) Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ψύξης σε ειδικούς θαλάμους κατάψυξης, διατήρησης, συντήρησης τροφίμων και άλλων προϊόντων και διαθέτουν κεντρικό μηχανοστάσιο και κύκλωμα μεταφοράς του ψυκτικού μέσου στους εξατμιστές-συμπυκνωτές (ψυκτήρες-αεροψυκτήρες) που βρίσκονται εντός και εκτός των θαλάμων.
(ε)Ψυκτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την επεξεργασία τροφίμων, άλλων προϊόντων, παραγωγή πάγου σε κολώνες και παραγωγή παγωτών και άλλων αγαθών.
(στ)Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη ψύξη του μέσου ψύξεως (υγρό, αέριο) παραγωγικών μηχανημάτων-συσκευών ή άλλων παρεμφερών μηχανημάτων-συσκευών και διαθέτουν εναλλάκτες θερμότητας για την ψύξη του μέσου ψύξεως των μηχανημάτων-συσκευών αυτών.
(ζ) Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κλίματος (ψύξη, ψύξη-θέρμανση) σε επιλεγμένους χώρους κτιρίων και διαθέτουν εναλλάκτες θερμότητας, για την ψύξη-θέρμανση του μέσου ψύξεως που κυκλοφορεί στις συσκευές κλιματισμού
(η) Εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μέθοδο που υπάρχει ή που απορρέει από την εξέλιξη της τεχνικής για τη δημιουργία ψύξης για εμπορικές, βιομηχανικές ή άλλες ειδικότερες εφαρμογές.
(θ) Ψυκτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά ευπαθών αγαθών (κοντέινερ).
Β. Δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των εγκαταστάσεων του παρόντος τα παρακάτω τμήματα των εγκαταστάσεων και οι σχετικές εργασίες:
(α) Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τροφοδοσίας των ψυκτικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων.
(β) Εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων.
(γ) Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις.
(δ) Εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής αερίων
(ε) Υδραυλικές συνδέσεις και δίκτυα κυκλοφορίας κρύου ή ζεστού νερού για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
(στ) Τοποθέτηση δικτύων αεραγωγών.
3. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις ως άνω επαγγελματικές δραστηριότητες, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παρ. 7, κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων:
α) τεχνίτης ψυκτικός, που ανήκει στην πρώτη (1η) βαθμίδα
β) αρχιτεχνίτης ψυκτικός, που ανήκει στη δεύτερη (2η) βαθμίδα
γ) εργοδηγός ψυκτικός, που ανήκει στην τρίτη (3η) βαθμίδα
Άρθρο 3
Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες
και καθήκοντα
1. Ο τεχνίτης ψυκτικός είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 1 επαγγελματικές δραστηριότητες υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση υπευθύνου αδειούχου αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού ψυκτικού ή έχοντος προς τούτο το δικαίωμα και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη ψυκτικού.
Εάν ο τεχνίτης ψυκτικός διαθέτει το πιστοποιητικό Κατηγορίας ΙΙΙ του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής, δύναται να εκτελεί αυτοτελώς ανάκτηση αερίων από εφαρμογές που περιέχουν λιγότερα από 3 κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου καθώς και από εφαρμογές που περιέχουν λιγότερα από 6 κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε ερμητικώς σφραγισμένα συστήματα τα οποία φέρουν τη σχετική σήμανση.
Εάν ο τεχνίτης ψυκτικός διαθέτει το πιστοποιητικό Κατηγορίας IV του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής, δύναται να εκτελεί αυτοτελώς έλεγχο για διαρροές των εφαρμογών που περιέχουν 3 ή περισσότερα κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου καθώς και των εφαρμογών που περιέχουν 6 ή περισσότερα κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε ερμητικώς σφραγισμένα συστήματα τα οποία φέρουν τη σχετική επισήμανση υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν απαιτεί παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης το οποίο περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
Τα ως άνω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12 του παρόντος.
2. Ο αρχιτεχνίτης ψυκτικός είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο:
Α) Εκτελεί:
(Ι)Τις κάτωθι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής, εφόσον διαθέτει πιστοποιητικό Κατηγορίας ΙΙ, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12 του παρόντος:
(α) Έλεγχο για διαρροές των εφαρμογών που περιέχουν 3 ή περισσότερα κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου καθώς και των εφαρμογών που περιέχουν 6 ή περισσότερα κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε ερμητικώς σφραγισμένα συστήματα, τα οποία φέρουν τη σχετική επισήμανση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν απαιτεί παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης το οποίο περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.
(β) Ανάκτηση αερίων από εφαρμογές που περιέχουν λιγότερα από 3 κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου καθώς και από εφαρμογές που περιέχουν λιγότερα από 6 κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε ερμητικώς σφραγισμένα συστήματα τα οποία φέρουν τη σχετική επισήμανση.
(γ) Εγκατάσταση, συντήρηση ή εξυπηρέτηση εξοπλισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού 303 της 2ας Απριλίου 2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εφαρμογών που περιέχουν λιγότερα από 3 κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου καθώς και των εφαρμογών που περιέχουν λιγότερα από 6 κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε ερμητικώς σφραγισμένα συστήματα τα οποία φέρουν τη σχετική επισήμανση.
(ΙΙ)Τον έλεγχο για διαρροές όπως περιγράφεται στον Κανονισμό 1005/2009.
(ΙΙΙ)Τον έλεγχο για διαρροές, την ανάκτηση, την εγκατάσταση, την συντήρηση ή την εξυπηρέτηση ψυκτικών εγκαταστάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ, στις οποίες το βάρος του ψυκτικού μέσου είναι μικρότερο των 3 kg.
(IV) την επιτήρηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια.
Β) Για τις εργασίες που αναφέρονται στην ανωτέρω παρ. (Α), υπογράφει πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, που αναφέρονται στην ανωτέρω παρ. 1 και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 4 και
Γ) Υπό τις οδηγίες εργοδηγού ψυκτικού ή έχοντος προς τούτο το δικαίωμα, εκτελεί τις εργασίες, που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ή στους περιορισμούς που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις Α.(Ι) και Α.(ΙΙΙ) και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας εργοδηγού ψυκτικού.
3. Ο εργοδηγός ψυκτικός είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο:
Α) Εκτελεί χωρίς κανένα περιορισμό τον έλεγχο για διαρροές, την ανάκτηση, την εγκατάσταση, την συντήρηση ή την εξυπηρέτηση, σε πάσης φύσεως ψυκτικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών που εμπίπτουν στον Κανονισμό 1005/2009, και, εφόσον διαθέτει πιστοποιητικό Κατηγορίας Ι, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εμπίπτουν στο άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ, καθώς και την επιτήρηση της λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων.
Β) Για τις εργασίες που αναφέρονται στην ανωτέρω παρ. (Α), υπογράφει πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, που αναφέρονται στην ανωτέρω παρ. 1 και 2 και εκδίδει βεβαίωση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7. παρ. 4
Γ) Προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελεί ένα συνεργείο. Σε κάθε συνεργείο που εκτελεί εργασίες σε ψυκτικές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη η παρουσία εργοδηγού ή αρχιτεχνίτη ψυκτικού.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγελματικής
Δραστηριότητας
1. Για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος από τον τεχνίτη ψυκτικό, τον αρχιτεχνίτη ψυκτικό ή τον εργοδηγό ψυκτικό, ο τεχνίτης οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο αρχιτεχνίτης και ο εργοδηγός οφείλουν να έχουν την άδεια του αρχιτεχνίτη ψυκτικού ή την άδεια του εργοδηγού ψυκτικού αντίστοιχα.
2. Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της βεβαίωσης αναγγελίας ή της άδειας, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 5, είναι:
(α) Η κατοχή των κατωτέρω δικαιολογητικών:
(αα) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
(ββ) Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
(β) Επιτυχής εξέταση, όπου απαιτείται κατά τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα.
3. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ως αντικειμενικώς διαπιστούμενα χαρακτηρίζονται ο τίτλος σπουδών και το πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
Άρθρο 5
Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία,
χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας
1. Οι κάτοχοι:
(Ι) (α) πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Τομέα Μηχανολογίας, Ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, (β) πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων, (γ) διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικότητας Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού, ή
(ΙΙ) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα οι οποίες σήμερα δεν λειτουργούν και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Α, καθώς και άλλων σχολών, οι οποίες μετά την έκδοση του παρόντος καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες των σχολών της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους της περίπτωσης (Ι),
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ψυκτικού με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ψυκτικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής περί των στοιχείων του και άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας.
2. Α. Μετά την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας, οι τεχνίτες ψυκτικοί: (α) εάν είναι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, αφού αποκτήσουν 2ετή προϋπηρεσία σε ψυκτικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο Α.(Ι).γ ή Α.(ΙΙΙ) του άρθρου 3 παρ. 2, (β) εάν είναι απόφοιτοι ΙΕΚ, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία ενός έτους, (γ) εάν είναι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β), σύμφωνα με τις περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αφού αποκτήσουν, κατά περίπτωση, την αναφερόμενη στο Παράρτημα Α προϋπηρεσία, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη ψυκτικού. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
Ο τεχνίτης ψυκτικός αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη ψυκτικού, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.
Β. Την άδεια του αρχιτεχνίτη ψυκτικού, δύνανται επίσης να αποκτήσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, όσοι κατά την έκδοση του παρόντος διατάγματος, ασκούν τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 δραστηριότητες, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το π.δ. 87/ 1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άδεια, εφόσον διαθέτουν τους προβλεπόμενους στην παρ. 1 τίτλους σπουδών, καθώς και, την αναφερόμενη στην παρ. 2Α προϋπηρεσία. Τα παράβολα που απαιτούνται καθορίζονται με την κ.υ.α. που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και15 του ν. 3982/2011.
3. Οι κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού, μετά από προϋπηρεσία ενός έτους από την έκδοση της άδειας του αρχιτεχνίτη ψυκτικού, σε ψυκτικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στους περιορισμούς που αναφέρονται στην υποπαράγραφο Α.(Ι).γ ή Α.(ΙΙΙ) του άρθρου 3 παρ. 2, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εργοδηγού ψυκτικού. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(β) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
Ο αρχιτεχνίτης ψυκτικός αποκτά την άδεια του εργοδηγού ψυκτικού μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.
4. A. Εφόσον έχει αδειοδοτηθεί κατάλληλος φορέας διενέργειας εξετάσεων και ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3982/2011, μετά την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στον ως άνω φορέα, προκειμένου να συμμετάσχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Ο ενδιαφερόμενος, αφού εφοδιαστεί με την αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, την υποβάλλει στην ανωτέρω υπηρεσία, η οποία εκδίδει την αιτηθείσα άδεια εντός μηνός από την υποβολή της βεβαίωσης εξέτασης.
B. Εάν στην Περιφέρεια στην οποία υπεβλήθησαν η αίτηση και τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 δικαιολογητικά, δεν υπάρχει εξεταστική επιτροπή, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αυτής διενεργεί έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και, αναλόγως, εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την οποία κοινοποιεί στην υπηρεσία της Περιφέρειας, που έχει οριστεί με το άρθρο 5 παρ. 9 του ν. 3982/2011, προκειμένου να εξεταστεί ο ενδιαφερόμενος από την εξεταστική επιτροπή της τελευταίας. Μετά από επιτυχή εξέταση, εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, η οποία, κοινοποιείται στην αρμόδια, για την έκδοση της άδειας, υπηρεσία της Περιφέρειας.
5. Εάν υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, που διενεργούνται από την οικεία Περιφέρεια, έχει το δικαίωμα επανεξέτασης, υποβάλλοντας αίτηση και καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο.
6. Η άδεια εκδίδεται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας, η οποία αναρτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), μετά την υποβολή του αντίστοιχου πρακτικού της εξεταστικής επιτροπής ή της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης. Η διαδικασία έκδοσης της αδείας είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 του ν 3982/2011. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται συμπληρωματικά η κοινή υπουργική απόφαση 158/25/ΦΓ9.1/2011 (Β΄ 49).
7. Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα.
(α). Οι μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ),
(β). Oι πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Τομέα με την κτήση του πτυχίου τους, καθώς και
(γ). Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους τίτλους των περιπτώσεων (α) και (β), υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης όλων των δραστηριοτήτων αυτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής και άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Όταν από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση, πρέπει να προσκομίζεται και πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας.
(δ) Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής αδείας, όπου απαιτείται.
Στην ως άνω αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.
8. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας του παρόντος, οι οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης, που αντιστοιχεί στην ειδικότητα για την οποία αιτούνται άδεια, προσκομίζουν απόφαση ισοτιμίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), ο οποίος συστάθηκε με την κ.υ.α. 119959/Η/2011 (Β΄ 2351).
9. Οι ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας χορηγούνται και σε υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα, έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων:
(αα)από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (Α΄ 78), ή
(ββ) από το καταργηθέν με το άρθρο 60 παρ. 1 του
π.δ. 38/2010 Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α΄ 149), ή
(γγ) από το καταργηθέν με το άρθρο 60 παρ. 1 του π.δ. 38/2010 Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α΄ 178).
10. Αιτήσεις για την απόκτηση άδειας σύμφωνα με το π.δ. 87/1996,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες, κατά την έκδοση του παρόντος διατάγματος, έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, εφόσον συνοδεύονται με πλήρη, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις, δικαιολογητικά, θεωρούνται ως αιτήσεις του παρόντος διατάγματος, με πλήρη δικαιολογητικά και οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 διαδικασία, για την απόκτηση αντίστοιχης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 9, άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας.
Άρθρο 6
Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας
Η αναφερόμενη στις διατάξεις του παρόντος προϋπηρεσία τεκμηριώνεται με τους παρακάτω τρόπους:
1. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου, η προϋπηρεσία του αποδεικνύεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας που χορηγείται από την επιχείρηση στην οποία απασχολείται και συνυπογράφεται από τον εποπτεύοντα, κάτοχο σχετικής άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας, υπό τις οδηγίες ή/και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος. Ο εποπτεύων μπορεί να είναι, είτε ο ιδιοκτήτης ή μέτοχος της επιχείρησης, είτε να απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου. Η ως άνω επιχείρηση οφείλει να διαθέτει δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν, τόσο την απασχόληση του ενδιαφερομένου, όσο και την απασχόληση του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα εξής στοιχεία:
1.1. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις καταστάσεις εργαζομένων, θεωρημένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, από τις οποίες θα προκύπτει το είδος και η διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου.
1.2. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου: (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου και (β) θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμβαση, από την οποία θα προκύπτει ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση.
1.3. Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας, τις αναφερόμενες στην ανωτέρω παρ. 1.1 καταστάσεις εργαζομένων, αντιστοίχως για τον εποπτεύοντα.
1.4. Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του εποπτεύοντος και (β)αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον εποπτεύοντα με σύμβαση έργου, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερομένου.
1.5. Όταν ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης: (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα και (β) νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης.
1.6. Η βεβαίωση αναγγελίας ή η άδεια του εποπτεύοντος σε κάθε περίπτωση.
2. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας υποβάλλει στη αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει: (α) τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα και (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα κάτωθι δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1., 2.2. και 2.3. του παρόντος.
Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν, τόσο την απασχόληση του, όσο και την απασχόληση του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα εξής:
2.1 Στοιχεία για την έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον ενδιαφερόμενο.
2.2 Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας, απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας, αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την απαραίτητη προϋπηρεσία, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερόμενου.
Το ανωτέρω δικαιολογητικό δεν απαιτείται στην περίπτωση 2Β του άρθρου 5.
2.3 Αντίγραφα δηλώσεων καλής εκτέλεσης των έργων, καθώς και αντίγραφα αντίστοιχων εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό και την αξία του τιμολογίου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε., όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας.
3. Η αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας ελέγχει αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία, με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 13 του παρόντος, το αληθές του περιεχομένου των ανωτέρω βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων. Ειδικότερα προβαίνει σε έλεγχο τουλάχιστον του 20% των αιτήσεων χορήγησης άδειας εργοδηγού ψυκτικού και του 10% των αιτήσεων χορήγησης άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού. Η στρογγυλοποίηση γίνεται στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό. Η υπηρεσία κατά την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητάς της, επαληθεύει το αληθές του περιεχομένου των βεβαιώσεων/υπεύθυνων δηλώσεων χρησιμοποιώντας κατά προτεραιότητα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της ή τα οποία μπορούν να αναζητηθούν υπηρεσιακά εντός της οικείας περιφερειακής ενότητας.
Ο ελεγχόμενος οφείλει να παρέχει στην αρμόδια αρχή που διενεργεί το έλεγχο τα δικαιολογητικά/έγγραφα που αναφέρονται στις παρ. 1 ή 2 και τα οποία βεβαιώνουν το αληθές του περιεχομένου των ως άνω εγγράφων.
Στην περίπτωση αναγραφής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκομίσεως στην άνω αρχή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.
4. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. Τα ως άνω στοιχεία της βεβαίωσης προϋπηρεσίας καταχωρούνται στην μερίδα του ενδιαφερομένου προσώπου στο Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων. Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Ε.
5. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που εκδίδονται από δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, δεν χρήζουν θεωρήσεως από άλλη δημόσια αρχή. Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται είτε από απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός ψυκτικός, είτε από απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, εργοδηγού ψυκτικού, εφόσον διαθέτει αντίστοιχα άδεια αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού ή, για την περίπτωση τεχνίτη, βεβαίωση αναγγελίας.
6. Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, δύναται να αναγνωριστεί με την υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής.
7. Με επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από κράτος μέλος της Ε.Ε. θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.
8. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης.
9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6, για τη δηλούμενη προϋπηρεσία, πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 4 του παρόντος.
10. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 του παρόντος προϋπηρεσία δύναται να αντικατασταθεί με κατάλληλα βεβαιωμένη ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ή/και κατάρτιση ή/και επιμόρφωση, που παρέχεται από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτό, φορείς ή σχολές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του π.δ. που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3982/2011.
11. Οι αιτήσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον δημόσιας αρχής και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του ν. 3982/2011 αντίστοιχα.
12. Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται είτε από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία, τότε για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως αποδεικτικά στοιχεία, τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, στην οποία αναφέρει τεκμηριωμένα για ποιούς λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση συνοδεύεται από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή που συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.
Άρθρο 7
Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών
και υποχρεώσεις παρόχων
1. Τα πρόσωπα που ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος διατάγματος οφείλουν να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, και, εάν οι εν λόγω δραστηριότητες εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ, οφείλουν να έχουν αναλόγως και πιστοποιητικό κατηγορίας Ι ή ΙΙ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του εν λόγω Κανονισμού. Τα ως άνω πρόσωπα εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες με τρόπο ώστε οι ψυκτικές εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού(Υ.Α. 3046/304/1989) (Δ’ 59), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
2. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στις εγκαταστάσεις υλικών που δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η χρησιμοποίηση υλικών, εξαρτημάτων ή ψυκτικών μέσων των οποίων έχει απαγορευθεί η χρήση.
3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σε ψυκτικές εγκαταστάσεις για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται μελέτη, χωρίς την προηγούμενη εκπόνηση μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο παράρτημα Β του παρόντος.
5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 και, αναλόγως, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του ν. 3982/2011. Η επαγγελματική συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων παρακολουθείται κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 12570/1106/Φ9.1/2010 (Β΄ 1830), όπως ισχύει.
6. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του ν. 3844/2010 και ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας, να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο παράρτημα Γ του παρόντος.
7. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του ν. 3844/2010 ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο ειδικό έντυπο πληροφοριών.
8. Άρνηση ή ελλιπής παροχή των εν λόγω πληροφοριών επισύρει για τον παραβάτη κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 3844/2010 και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού.
9. Οι Επαγγελματικές Ομοσπονδίες και τα οικεία Επιμελητήρια ενημερώνουν τα μέλη τους σχετικά με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
10. Εάν ο αδειούχος αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός απασχολείται με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου σε εταιρεία, οι αναφερόμενες στις ανωτέρω παραγράφους υποχρεώσεις ισχύουν και για την εταιρεία. Ειδικότερα:
10.1 Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών της εταιρείας προς τρίτους:
(α) Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της εταιρείας.
(β) Το προβλεπόμενο στην παρ. 6 ειδικό έντυπο πληροφοριών συντάσσεται με ευθύνη της εταιρείας και παραδίδεται στον αποδέκτη της υπηρεσίας από τον ως άνω αδειούχο.
(γ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 5 και 6 κυρώσεις επιβάλλονται στην εταιρεία και, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, και στον αδειούχο.
(δ) Η υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με την παρ. 7, βαρύνει την εταιρεία.
10.2 Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών προς την ίδια την εταιρεία:
(α) Δεν συντάσσεται η προβλεπόμενη στην παρ. 4 υπεύθυνη δήλωση.
(β) Δεν συντάσσεται το προβλεπόμενο στην παρ. 6 ειδικό έντυπο πληροφοριών.
(γ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 5 και 6 κυρώσεις, εφαρμόζονται στον αδειούχο σε περίπτωση ενδεχομένου πρόκλησης ατυχήματος.
(δ) Δεν υπάρχει υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με την παρ. 7.
Άρθρο 8
Θεώρηση αδειών
1. Οι εκδιδόμενες σύμφωνα με το άρθρο 5 άδειες είναι αόριστης διάρκειας και, με την επιφύλαξη της παρ. 2, θεωρούνται κάθε οκτώ (8) χρόνια. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη χορήγηση της άδειας. Η ως άνω θεώρηση των αδειών αποσκοπεί στην εξασφάλιση ότι ο επαγγελματίας ασκεί για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα.
2. Η άδεια των εργαζομένων της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 10, δεν χρειάζονται θεώρηση. Για τους λοιπούς επαγγελματίες, η εκπλήρωση της υποχρέωσης για την εξασφάλιση της παραγράφου 1 μπορεί να γίνει κατ΄ επιλογή του ενδιαφερομένου με δύο τρόπους: (α) με απλή ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο ή (β) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4-6.Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει.
3. Η ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων γίνεται χωρίς χρηματική επιβάρυνση και συνίσταται: (α) στην παροχή στοιχείων που θα τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης, που θα τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε., όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) στην υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που θα τεκμηριώνουν αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η Υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται οι επόμενες παράγραφοι 4 και 5. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία, με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 13 του παρόντος, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης που καταχωρίστηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση καταχώρισης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης στην αρμόδια υπηρεσία αυτών επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.
4. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, υποβάλλει αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτησή του οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που θα τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που θα τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε., όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) να υποβάλει Υπεύθυνες Δηλώσεις Καλής Εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που θα τεκμηριώνουν αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για το μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.
5. Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 θεώρηση γίνονται εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της οκταετίας και η επόμενη οκταετία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία λήξεως της προηγούμενης οκταετίας. Μετά την παρέλευση απράκτου του 6μήνου από τη λήξης της ως άνω οκταετίας, λόγω μη προσκόμισης στην αρχή αδειοδότησης των απαραίτητων δικαιολογητικών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η άδεια θεωρείται αντίστοιχα με την υποβολή αίτησης που συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 δικαιολογητικά σχετικά με τη διάρκεια της υπηρεσίας ή τον κύκλο εργασιών, τα οποία πρέπει να αφορούν και τον χρόνο που μεσολάβησε από τη λήξη της ημερομηνίας θεώρησης, μέχρι την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών.
(β) Παράβολο, το οποίο είναι διπλάσιο από το προβλεπόμενο στην παράγραφο 4, εάν η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει το ένα έτος, και τετραπλάσιο, εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη των τριών ετών.
Στις ως άνω περιπτώσεις, η επόμενη οκταετία για την απαιτούμενη θεώρηση, αρχίζει να μετράει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία της θεώρησης.
6. Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας, πέραν του ως άνω εξαμήνου, ξεπεράσει τα τρία έτη ή εάν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση κατάλληλης εκπαίδευσης που παρέχεται από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτό, φορείς ή σχολές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του π.δ. που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3982/2011. Σε αντίθετη περίπτωση, η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση. Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
7. Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, χωρίς να έχει θεωρηθεί η αντίστοιχη άδεια επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν. 3982/2011.
8. Εάν, μετά τη λήψη της προβλεπόμενης στο άρθρο 5 αδείας, μεσολαβήσει ουσιώδης αλλαγή της εξεταστέας ύλης με την έκδοσης αντίστοιχης υπουργικής απόφασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 3982/2011, οι κάτοχοι άδειας, που εκδόθηκε ύστερα από εξετάσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με προγενέστερη, κατά τα προηγούμενα, υπουργική απόφαση, οφείλουν σε διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, είτε να προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης κατάλληλου σεμιναρίου που παρέχεται από φορέα επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3982/2011, είτε να υποβληθούν σε συμπληρωματική εξέταση, υποβάλλοντας αντίστοιχη αίτηση και παράβολα. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση. Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
9. Οι υπηρεσίες των Περιφερειών ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους για κάθε αλλαγή της εξεταστέας ύλης, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
Άρθρο 9
Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ψυκτικών
1. Οι υφιστάμενες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 87/1996 (Α΄73) και των οποίων η ημερομηνία θεώρησης δεν έχει παρέλθει, αντικαθίστανται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 5, με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος σε διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευσή του, ύστερα από την υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με την κυα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. Η άδεια του τεχνίτη ψυκτικού αντικαθίσταται, σε κάθε περίπτωση, με βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση.
2. Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 87/1996 των οποίων η ημερομηνία θεώρησης έχει παρέλθει, αλλά το διάστημα από τη λήξη της ημερομηνίας θεώρησης, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, είναι μικρότερο ή ίσο των έξι μηνών, αντικαθίστανται σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παρ. 5 σε διάστημα έξη (6) μηνών, από την έκδοση του παρόντος, με τις άδειες του παρόντος, προσκομίζοντας αίτηση, τα παράβολα που περιγράφονται στο άρθρο 8 παρ. 4 και: (α) βεβαίωση υπηρεσίας ψυκτικού δύο (2) ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή (β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ψυκτικού.
3. Με επιφύλαξη της κατωτέρω παρ. 5.α, οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 87/1996, για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω παρ. 1 ή 2, και η καθυστέρηση θεώρησης δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη, αντικαθίστανται με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αναλόγως, προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 5 ή ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 6. Αίτηση, τα παράβολα που περιγράφονται στο άρθρο 8 παρ. 5 και: (α) βεβαίωση υπηρεσίας ψυκτικού δύο (2) ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή (β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ψυκτικού.
4. Η επόμενη ημερομηνία θεώρησης, για τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ. 1, 2, 3 είναι η 31.12.2020.
5. Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω παραγράφους αντικατάσταση γίνεται ως ακολούθως:
(α). Η άδεια του τεχνίτη ψυκτικού αντικαθίσταται με βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση.
(β). Η άδεια του τεχνικού ψυκτικού εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη ψυκτικού.
(γ). Η άδεια του τεχνικού ψυκτικού εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας και Γενικών Εφαρμογών αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού ψυκτικού.
Άρθρο 10
Κατάθεση άδειας και απαλλαγή
υποχρέωσης θεώρησης
1. Στην περίπτωση που ο αρχιτεχνίτης ψυκτικός ή ο εργοδηγός ψυκτικός απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας στο Δημόσιο ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικείας περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης της αντίστοιχης άδειας. Τα ως άνω πρόσωπα, εάν έχουν προσληφθεί ως αρχιτεχνίτης ψυκτικός ή εργοδηγός ψυκτικός εκδίδουν την προβλεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, υπεύθυνη δήλωση μόνο για τις εγκαταστάσεις του φορέα στον οποίο εργάζονται ως μισθωτοί και υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 8.
2. Όταν οι ως άνω πάροχοι, απασχολούνται αποκλειστικά με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης της άδειας. Εάν όμως αυτοί ασκούν παράλληλα αντίστοιχο ελεύθερο επάγγελμα, υπόκεινται στην εν λόγω υποχρέωση και, σε κάθε περίπτωση, υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 8.
3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας τους, επανακτούν την κατατεθείσα άδεια, με την υποβολή σχετικής αίτησης και αφού καταβάλουν τα αντίστοιχα παράβολα. Η άδεια υπόκειται σε θεώρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της οκταετίας της επόμενης θεώρησης, λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του έτους μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας.
4. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται για την ανάκτηση των αδειών, οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά την ανάκτηση των εν λόγω αδειών, γίνεται ταυτόχρονη αντιστοίχηση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 9.
Άρθρο 11
Λοιπές διατάξεις
1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος υποβολή αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν, γίνεται και ηλεκτρονικά. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, για τη χορήγηση των αδειών, εφαρμόζεται συμπληρωματικά το άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 158/25/ΦΓ9.1/2011 (Β΄ 49), καθ’ ο μέρος δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 3982/2011 και του παρόντος διατάγματος.
2. Τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα για την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή ρυθμίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3982/2011.
3. Η προσωρινή ή περιστασιακή άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν Διάταγμα: (α) από πρόσωπο που είναι μόνιμα εγκατεστημένο σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης 12570/1106/Φ9.1/2010 (Β΄ 1830), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, (β) από υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και ο οποίος, όπως προβλέπεται από σχετική σύμβαση, την οποία η επιχείρηση, όπου απασχολείται, έχει συνάψει με επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οφείλει να παρέχει συγκεκριμένη υπηρεσία προς επιχείρηση που ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού μεταξύ της τελευταίας και της εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επιχείρησης, γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης 5205/11/2011 (Β΄ 434), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
4. Η υποχρέωση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης τίθεται σε ισχύ με την έκδοση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 24 του ν. 3844/2010.
Άρθρο 12
Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 4 του
Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και τρόπος διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ή πιστοποιητικού
1. Φορέας πιστοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 10 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ, για τη χορήγηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ πιστοποιητικών, ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ο οποίος συστάθηκε με την κ.υ.α. 119959/Η/2011 (Β΄ 2351).
2. Φορείς αξιολόγησης, κατά την έννοια του άρθρου 11 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ, ορίζονται: (α) οι Υπηρεσίες των Περιφερειών μαζί με τις αντίστοιχες εξεταστικές επιτροπές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν. 3982/2011, και (β) οι φορείς διενέργειας εξετάσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3982/2011.
3. Προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙΙ ή IV είναι να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος: (α) τίτλο σπουδών, εκ των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος και (β) αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, η οποία εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης.
4. Προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ είναι να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος:
4.1 Άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος, ή
4.2 Άδεια του τεχνικού ψυκτικού εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 87/1996 και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης, ή
4.3 Άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του παρόντος και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται από Φορέα αξιολόγησης.
5. Προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι είναι να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος:
5.1 Άδεια εργοδηγού ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος, ή
5.2 Άδεια του ψυκτικού εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας ή Γενικών Εφαρμογών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 87/1996 και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης, ή
5.3 Άδεια εργοδηγού ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του παρόντος και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης, ή
5.4 Να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος βεβαίωση αναγγελίας, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του παρόντος και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης.
6. Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος διενέργειας εξετάσεων, για την απόκτηση των αδειών του παρόντος καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 3982/2011 και συμπεριλαμβάνουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ.
7. Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος διενέργειας εξετάσεων, για την απόκτηση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην ανωτέρω παρ. 1 κατ’ ελάχιστον συμπεριλαμβάνουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ.
Άρθρο 13
Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής
των προς έλεγχο παρόχων
1. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει αυτεπάγγελτα με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 2.
2. Οι προς έλεγχο πάροχοι καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό σε Ειδικό Κατάλογο που ετοιμάζει η Αδειοδοτούσα Αρχή. Στο τέλος κάθε μήνα επιλέγεται με τυχαίο τρόπο ο αύξων αριθμός των παρόχων στους οποίους θα διενεργηθεί έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων τον επόμενο μήνα, με ελάχιστο αριθμό έναν πάροχο. Η τυχαία επιλογή μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια υπολογιστικού φύλου, π.χ. Excel, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Η ως άνω επιλογή διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό. Σε περίπτωση που επιλεγεί για έλεγχο πάροχος που ήδη έχει ελεγχθεί, η επιλογή επαναλαμβάνεται. Για παράδειγμα, εάν στον Ειδικό Κατάλογο έχουν καταχωρηθεί 500 Πάροχοι, η επιλογή 5 τυχαίων αριθμών από το 1 έως το 500, γίνεται ως εξής:
(α) Σε ένα κενό φύλλο π.χ. Excel, ορίζεται ως μορφή των κελιών της στήλης Α: αριθμός με μηδέν δεκαδικά ψηφία.
(β) Η τιμή του κελιού Α1 ορίζεται ως: =RAND()*499+1
(γ) Η ως άνω συνάρτηση, με τη βοήθεια του: Επεξεργασία/Συμπλήρωση προς τα κάτω, αντιγράφεται στα κελιά Α2 έως Α5.
(δ) Οι τιμές των κελιών Α1 έως Α5 παρέχουν τους ζητούμενους 5 τυχαίους αριθμούς από το 1 έως το 500.
Άρθρο 14
Καταργούμενες Διατάξεις
Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011, καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα 87/1996 (Α΄ 73) και 289/2000 (Α΄ 235) (άρθρο 15 παρ. 2 ν. 3982/2011).
Άρθρο 15
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα κάτωθι παραρτήματα:


Άρθρο 16
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Βερολίνο, 7 Ιανουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ