ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 13922

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 13289/
7.8.2015 (ΦΕΚ Β΄/1716/17.8.2015) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Α΄/68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως των άρθρων 1, 2 και 7 παρ. 4 αυτού.
2. Του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α΄/102), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.δ. 73/2011.
3. Του Π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» (Α΄/169).
4. Του άρθρου 5 του Π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄/147).
5. Των άρθρων 1 και 2 του Π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγόμενων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (Α΄/ 178).
6. Του άρθρου 28 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄/29).
7. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄/112).
8. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98), όπως ισχύει.
9. Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄/21)
10. Της υπ’ αριθ. Υ9/30.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Νικολάου Παππά» (Β΄/207).
11. Της υπ’ αριθ. Υ10/02.02.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των Υπουργών Επικρατείας» (Β΄/209).
ΙΙ. Το αρ. 578/24.10.2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα, «Εισήγηση για υπουργική απόφαση με βάση το Ν. 3548/2007».
ΙΙΙ. Το αρ. 163/04.05.2015 Ενημερωτικό Σημείωμα
IV. Το αρ. 193/31.07.2015 Ενημερωτικό Σημείωμα
V. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 13874/20.8.2015, 13878/20.8.2015, 13888/20.8.2015, 13899/20.8.2015, 13900/20.8.2015, 13901/
20.8.2015 13902/20.8.2015, 13903/20.8.2015, 13904.20.8.2015, 13918/20.8.2015, 13919/20.8.2015 αιτήσεις θεραπείας.
VI. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 13289/7.8.2015 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου (ΦΕΚ Β΄/1716/17.8.2015), εντάσσοντας στους αντίστοιχους πίνακες των εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου και τις παρακάτω εφημερίδες των οποίων έγιναν δεκτές οι αιτήσεις θεραπείας:
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΗ
1 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΩΪΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΤΡΑ
2 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ
3 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
4 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΑΡΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
5 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΥΡΟΣ
6 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΦΩΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
7 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
8 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ


ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΗ
1 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΙΤΑΝΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
2 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟΛΜΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
3 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΕΔΕΣΣΑ
4 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ