Ημερομηνία Κυκλοφορίας

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ (A) - 1 Φύλλο
ΦΕΚ A 237 - 31.10.2014 Σελίδες 40 (7499 - 7538)
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (B) - 24 Φύλλα
ΦΕΚ B 2883 - 27.10.2014 Σελίδες 8 (34809 - 34816)
ΦΕΚ B 2896 - 29.10.2014 Σελίδες 16 (34979 - 34994)
ΦΕΚ B 2897 - 29.10.2014 Σελίδες 4 (34995 - 34998)
ΦΕΚ B 2898 - 29.10.2014 Σελίδες 8 (34999 - 35006)
ΦΕΚ B 2899 - 29.10.2014 Σελίδες 8 (35007 - 35014)
ΦΕΚ B 2900 - 29.10.2014 Σελίδες 8 (35015 - 35022)
ΦΕΚ B 2901 - 29.10.2014 Σελίδες 8 (35023 - 35030)
ΦΕΚ B 2902 - 29.10.2014 Σελίδες 8 (35031 - 35038)
ΦΕΚ B 2903 - 29.10.2014 Σελίδες 12 (35039 - 35050)
ΦΕΚ B 2905 - 29.10.2014 Σελίδες 12 (35151 - 35162)
ΦΕΚ B 2906 - 29.10.2014 Σελίδες 4 (35163 - 35166)
ΦΕΚ B 2907 - 29.10.2014 Σελίδες 4 (35167 - 35170)
ΦΕΚ B 2908 - 29.10.2014 Σελίδες 4 (35171 - 35174)
ΦΕΚ B 2909 - 29.10.2014 Σελίδες 4 (35175 - 35178)
ΦΕΚ B 2910 - 29.10.2014 Σελίδες 4 (35179 - 35182)
ΦΕΚ B 2911 - 29.10.2014 Σελίδες 4 (35183 - 35186)
ΦΕΚ B 2913 - 29.10.2014 Σελίδες 4 (35191 - 35194)
ΦΕΚ B 2914 - 29.10.2014 Σελίδες 4 (35195 - 35198)
ΦΕΚ B 2915 - 29.10.2014 Σελίδες 4 (35199 - 35202)
ΦΕΚ B 2916 - 29.10.2014 Σελίδες 4 (35203 - 35206)
ΦΕΚ B 2917 - 29.10.2014 Σελίδες 36 (35207 - 35242)
ΦΕΚ B 2926 - 30.10.2014 Σελίδες 8 (35293 - 35300)
ΦΕΚ B 2927 - 30.10.2014 Σελίδες 4 (35301 - 35304)
ΦΕΚ B 2931 - 30.10.2014 Σελίδες 2 (35329 - 35330)
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ (Γ) - 7 Φύλλα
ΦΕΚ Γ 1469 - 27.10.2014 Σελίδες 8 (10421 - 10428)
ΦΕΚ Γ 1470 - 27.10.2014 Σελίδες 8 (10429 - 10436)
ΦΕΚ Γ 1474 - 29.10.2014 Σελίδες 8 (10461 - 10468)
ΦΕΚ Γ 1477 - 29.10.2014 Σελίδες 8 (10481 - 10488)
ΦΕΚ Γ 1478 - 29.10.2014 Σελίδες 8 (10489 - 10496)
ΦΕΚ Γ 1486 - 30.10.2014 Σελίδες 8 (10543 - 10550)
ΦΕΚ Γ 1491 - 30.10.2014 Σελίδες 8 (10571 - 10578)
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ (Δ) - 4 Φύλλα
ΦΕΚ Δ 494 - 27.10.2014 Σελίδες 8 (4741 - 4748)
ΦΕΚ Δ 495 - 27.10.2014 Σελίδες 8 (4749 - 4756)
ΦΕΚ Δ 496 - 27.10.2014 Σελίδες 8 (4757 - 4764)
ΦΕΚ Δ 497 - 27.10.2014 Σελίδες 8 (4765 - 4772)
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΕ-EΠΕ) - 50 Φύλλα
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8137 - 05.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8231 - 07.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8233 - 07.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8265 - 08.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8740 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8744 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8745 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8746 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8747 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8748 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8749 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8750 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8751 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8752 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8753 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8754 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8755 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8756 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8757 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8758 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8759 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8760 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8761 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8762 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8763 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8764 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8765 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8766 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8767 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8768 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8769 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8770 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8771 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8772 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8773 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8774 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8775 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8776 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8777 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8778 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8779 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8780 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8781 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8782 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8783 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8784 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8785 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8786 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8787 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8788 - 22.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ.Δ.Σ.) - 8 Φύλλα
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 667 - 31.10.2014 Σελίδες 8 (5313 - 5320)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 668 - 31.10.2014 Σελίδες 8 (5321 - 5328)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 669 - 31.10.2014 Σελίδες 8 (5329 - 5336)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 670 - 31.10.2014 Σελίδες 8 (5337 - 5344)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 671 - 31.10.2014 Σελίδες 8 (5345 - 5352)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 672 - 31.10.2014 Σελίδες 8 (5353 - 5360)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 673 - 31.10.2014 Σελίδες 8 (5361 - 5368)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 674 - 31.10.2014 Σελίδες 8 (5369 - 5376)
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔ.ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Υ.Ο.Δ.Δ.) - 2 Φύλλα
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 669 - 30.10.2014 Σελίδες 2 (2759 - 2760)
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 670 - 31.10.2014 Σελίδες 4 (2761 - 2764)
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Α.Α.Π.) - 5 Φύλλα
ΦΕΚ Α.Α.Π. 336 - 23.10.2014 Σελίδες 8 (4025 - 4032)
ΦΕΚ Α.Α.Π. 337 - 27.10.2014 Σελίδες 44 (4033 - 4076)
ΦΕΚ Α.Α.Π. 338 - 27.10.2014 Σελίδες 8 (4077 - 4084)
ΦΕΚ Α.Α.Π. 339 - 27.10.2014 Σελίδες 8 (4085 - 4092)
ΦΕΚ Α.Α.Π. 340 - 27.10.2014 Σελίδες 4 (4093 - 4096)